Ogłoszenie nieaktualne

Główna/y Księgowa/y

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa na zastępstwo
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNGO W SOPOCIE

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
81-704 Sopot ul. Kościuszki 22-24, tel. (0 [ukryte]
ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y
(umowa na zastępstwo na okres około 1 roku)

Wymagania niezbędne:
Wynikające z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1270 t.j.):
1. ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
głównego księgowego,
5. spełnia jeden z poniższych warunków,
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w
księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w
księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych
przepisów.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
2. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych, szczególnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
głównego księgowego w jednostce oświatowej,
3. znajomość i umiejętność stosowania zagadnień rachunkowości budżetowej, ze szczególną znajomością zagadnień
rachunkowości w jednostkach oświatowych,
4. znajomość przepisów kodeksu pracy, przepisów prawa oświatowego, m.in. Karty Nauczyciela oraz przepisów
samorządowych,
5. znajomość przepisów ZUS,
6. znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych w tym: programów finansowo-księgowych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów z serii VULCAN i PROGMAN,
7. dobra znajomość pakietu MS Office,
8. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
9. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpraca w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wynikający z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1270 t.j.):
1. prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. stosowanie wymagań ustawy o finansach publicznych oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy
realizacji budżetu.
5. bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej.
6. prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
7. zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę,
8. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
9. zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
10. opracowywanie rocznych planów i budżetów finansowych,
11. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów,
12. terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej oraz innych wymaganych
przepisami prawa,
13. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych,
14. przekazywanie Dyrektorowi CKU rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania
decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki,
15. archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programach finansowo-księgowych,
16. terminowe dokonywanie przelewów bankowych.

Warunki pracy:
1. wymiar zatrudnienia 1/1 etatu, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osoby niepełnosprawnej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami),
2. umowa o pracę: umowa na zastępstwo,
3. specyfika pracy: praca przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientem, konieczność przemieszczania się na
terenie budynku i poza nim,
4. wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny,
5. usytuowanie stanowiska pracy: I piętro, budynek bez windy,
6. przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2024
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W styczniu 2024 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
4. kandydata o posiadanym obywatelstwie i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
6. życiorys zawodowy i list motywacyjny,
7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym jest zobowiązany
do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Druk oświadczeń poniżej.
Dokumenty należy składać do dnia 14.03.2024 r. do godz. 12:00 pod adresem:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, 81-704 Sopot ul. Kościuszki 22-24 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej najpóźniej do dnia
15.03.2024 r.(przewidywany termin rozmowy 19.03.2024 r.)
2. Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Sopocie.
3. Dokumenty składać w kadrach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie pokój 104 B w godzinach 8:30 - 14:00.
4. W przypadku zatrudnienia – obowiązek doniesienia Zapytania o udzielenie informacji o osobie do MS – Krajowy Rejestr
Karny.
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,
kod pocztowy 81-704.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub
listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem RODO.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane
osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw
trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tj. nie dłużej niż przez okres 3 m-cy po upływie którego dokumenty zostaną
zniszczone.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 23.02.2024

Aktualizacja: 23.02.2024

Wróć do góry