Główny Księgowy będący jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego

Ogłoszenie nieaktualne

Główny Księgowy będący jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Pełna treść ogłoszenia i wzory dokumentów znajdują się:
https://wfos.gdansk.pl/ogloszenie-nr-wfos-110-i-14-2023/

Niniejsza rekrutacja przeprowadzana jest docelowo na stanowisko Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego z poprzedzeniem 3 miesięcznego okresu zajmowania stanowiska Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym. Planowane zatrudnienie: na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym na okres 3 miesięcy, a następnie na stanowisku Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego na okres kolejnych 3 miesięcy.

Wymagania konieczne:
 1. Posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
 2. Posiada wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą
  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) w odniesieniu do wewnętrznych regulacji dotyczących zatrudnienia na przedmiotowych stanowiskach w WFOŚiGW w Gdańsku tj:
  2.1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
  2.2.Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  2.3.Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  2.4.Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
  2.5.Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości albo jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów albo posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; oświadczenia o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • kserokopii dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje wskazane w zakresie wymagań koniecznych (formalnych) na stanowisku głównego księgowego (wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe),
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (
  t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.)” (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o prawach Kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach naboru na wolne stanowisko pracy (wyrażeniu zgody);
  (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku).
Dodatkowo (opcjonalnie):
mile widziane kserokopie dokumentów poświadczających referencje, uprawnienia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.

Termin składania ofert upływa z dniem 22 grudnia 2023 r. o godz. 16:00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

Możliwe formy złożenia oferty:

- w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego z obligatoryjnym poprzedzeniem zatrudnienia na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(14/2023) z dnia 8 grudnia 2023 r.”:·
 • za pośrednictwem poczty na adres WFOŚiGW w Gdańsku: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk lub
 • bezpośrednio w kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [ukryte] , z tytułem „Oferta zatrudnienia na Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego z obligatoryjnym poprzedzeniem zatrudnienia na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(14/2023) z dnia 8 grudnia 2023 r.”

Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie, w ramach umowy o pracę na następujących stanowiskach pracy: na okres 3 miesięcy na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym, a następnie na okres 3 miesięcy na stanowisku Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego. Po spełnieniu celów i oczekiwań wyznaczonych w umowie o pracę na czas określony, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 6.000,00 złotych brutto do 9.000,00 złotych brutto miesięcznie na stanowisku Głównego Specjalisty oraz w wysokości od 8.000,00 złotych brutto do 13.000,00 złotych brutto miesięcznie na stanowisku Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Dobrą atmosferę pracy w młodym, kreatywnym i przyjaznym zespole.
 • Praca w ciekawej, rozwijającej się instytucji i dziedzinie - ochrony środowiska.
 • Praca w instytucji, której działania mają bezpośredni i istotny wpływ na poprawę stanu środowiska w regionie pomorskim.
 • Dodatkowy pakiet medyczny.
 • Fundusz socjalny (m.in. wczasy „pod gruszą”, dopłata do wypoczynku dla dzieci).
 • Bardzo dobre warunki pracy.
Informacje o firmie
Główny obszar działania: księgowość i płace w WFOŚiGW w Gdańsku, księgowość budżetowa, prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ GŁÓWNEGO SPECJALISTY W DZIALE FINANSOWYM
 1. Obsługa wewnętrznego systemu informatycznego w zakresie obsługi finansowej umów pożyczek
  i dotacji, pobieranie wyciągów bankowych z BGK, „rozksięgowanie” wypłat statutowych oraz spłat należności pożyczkowych na każdej umowie, monitoring i sprawozdawanie o zaległościach, uzgadnianie sald pożyczek, przygotowywanie opinii do umorzeń pożyczek, generowanie potwierdzeń sald (na koniec roku), przygotowywanie opinii dla pożyczkobiorców, monitorowanie i zgłaszanie błędów w systemie informatycznym, przygotowywanie przelewów.
 2. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Dekretowanie dokumentów księgowych.
 4. Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego.
 5. Rozliczanie pracowników – delegacje służbowe, zaliczki.
 6. Uzgadnianie rozrachunków oraz analiza kont księgowych.
 7. Uzgadnianie obrotów i sald ksiąg pomocniczych z księgą główną.
 8. Przygotowywanie zestawień na potrzeby przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 10. Obsługa systemu bankowego, przygotowywanie przelewów.
 11. Przygotowywanie zestawień i raportów, prowadzenie rejestrów księgowych.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
  oraz wynikających z potrzeb organizacyjnych i obszarze finansowym WFOŚiGW w Gdańsku.
PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE KIEROWNIKIEM DZIAŁU FINANSOWEGO (poprzedzony 3 miesięcznym zatrudnieniem na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym)
 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dalej: WFOŚiGW w Gdańsku zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości
  oraz innymi przepisami w zakresie gospodarki finansowej jednostki budżetowej.
 2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie ewidencji wydatków i dochodów objętych planem finansowym.
 3. Sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową WFOŚiGW w Gdańsku.
 4. Opracowanie planu finansowego jednostki, nadzór nad jego wykonaniem i rozliczeniem.
 5. Zatwierdzanie dowodów księgowych, stwierdzających fakt dokonania operacji finansowych.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 7. Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza.
 8. Sporządzanie budżetu oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją.
 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i innymi będącymi w dyspozycji WFOŚiGW w Gdańsku.
 10. Prowadzenie obsługi płacowej WFOŚiGW w Gdańsku.
 11. Dokonywanie kontroli wewnętrznych z zakresu zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 12. Nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników WFOŚiGW
  w Gdańsku i odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową WFOŚiGW w Gdańsku.
 13. Rozliczanie wpłat komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
 14. Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, instytucją działającą w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych i innych wymaganych przepisami.
 15. Obsługa systemu komputerowego w zakresie realizowanych płac i zakresie księgowości.
 16. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych WFOŚiGW w Gdańsku w tym prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 17. Terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 18. Współdziałanie z innymi pracownikami WFOŚiGW w Gdańsku w celu realizacji zadań, które tego wymagają.
 19. Współpraca z bankiem w zakresie obsługi WFOŚiGW w Gdańsku.
 20. Kierowanie Działem Finansowym w WFOŚiGW w Gdańsku.
 21. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
 22. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz wynikających z potrzeb organizacyjnych i obszarze finansowym WFOŚiGW w Gdańsku zleconych przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Informacja o prawach Kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest zamieszczona na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku. Podpisane oświadczenie (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku) o zapoznaniu się z informacją jest dokumentem wymaganym przy składaniu oferty zatrudnienia.


Podpisane oświadczenie o następującej treści: Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.)(wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku) jest dokumentem wymaganym przy składaniu oferty zatrudnienia.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65544468

Aktualizacja: 12.12.2023

Wróć do góry