Ogłoszenie nieaktualne

Główny księgowy

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
ogłasza nabór na stanowisko:

główny księgowy w Sekcji ds. Finansowych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
ul. Władysława IV 12/14
81-353 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. prowadzenie rachunkowości komendy,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 6. odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi oraz prawem podatkowym,
 7. prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 8. przygotowanie sprawozdań i raportów na potrzeby komendy oraz instytucji zewnętrznych,
 9. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 10. nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 11. kierowanie pracą podległych pracowników w wydziale w zakresie dotyczącym spraw finansowych,
 12. stosowanie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników,
 13. wykonywanie poleceń służbowych przełożonych wynikających z zakresu czynności,                                   
 14.  przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 15. wykonywanie innych czynności wynikających z:
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 120), ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270), ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127 ze zm.).

Warunki pracy:
 • praca biurowo- administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, nie związana z wysiłkiem fizycznym, w siedzibie Komendy (III piętro, brak windy, brak dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niewidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych );
 • możliwe wyjazdy służbowe – udział w szkoleniach poza miejscem pracy;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała;
 • narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, fax.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e (konieczne):

1) pełna zdolność do czynności prawnych,
2) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
3) w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
4) spełnianie jednego z niżej wymienionych kryteriów koniecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270):
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 — letnią praktykę w księgowości,
b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 — letnią praktykę w księgowości,
c) być wpisanym/ą do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 d o d a t k o w e:
 1. znajomość ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 2. znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. znajomość specyfiki finansowania i zasad funkcjonowania PSP oraz korpusu służby cywilnej, znajomość przepisów resortowych w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków,
 4. doświadczenie w rozliczaniu i w zakresie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługi bankowości internetowej, programów finansowych i kadrowo — płacowych „Płatnik”.               
preferowane:

1) zatrudnienie na stanowisku główny księgowy w jednostkach budżetowych powyżej 1 roku,
2) zatrudnienie na stanowiskach realizujących zadania księgowe w jednostkach budżetowych powyżej 3 lat,
3) prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys  i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie ukończonych kursów oraz szkoleń przydatnych na w/w stanowisku;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo (w tym przestępstwo skarbowe);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Termin składania dokumentów:
 • od dnia 20.02.2024 r.  do dnia 01.03.2024 r. 
Miejsce składania dokumentów:

Komenda  Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
ul. Władysława IV 12/14
81-353 Gdynia
z dopiskiem – „Nabór do Sekcji Finansowej na stanowisko – główny księgowy”

Inne informacje:
 • dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z napisem „Nabór do Sekcji Finansowej na stanowisko – główny księgowy”, imię i nazwisko, w Sekcji ds. Organizacyjno- Kadrowych tutejszej Komendy (pok. 321, III p.) w godz. 8°° – 14°° od poniedziałku do piątku, osobiście lub drogą pocztową na w/w adres w terminie do dnia 01.03.2024 r.;
 • podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia  (powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata, adres do korespondencji, adres e-mail  i numer telefonu);
 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu dokumentów do Komendy, a nie data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane;
 • postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
                            I  – ocena złożonych dokumentów,
                            II – rozmowa kwalifikacyjna;
 • kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane;
 • oferty pracy kandydatów, które nie uzyskały wyniku pozytywnego w rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po 14 dniach od zakończenia naboru.
 • oferty osób niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie informacje zamieszczone będą na stronie internetowej komendy:  https://www.gov.pl/web/kmpsp-gdynia
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 660-23-20.
Informacje o firmie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Gdyni ul. Władysława IV 12/14. 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.gda.pl. 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO. 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są nie istnieją odbiorcy. 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. 7. Posiada Pan(a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Posiada Pani(a) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(a), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 20.02.2024

Wróć do góry