Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie w specjalności architektura lub budownictwo ogólne,
 • co najmniej 3-letni ogólny staż pracy przy wykonywaniu czynności zbieżnych z zakresu zadań wymaganych na stanowisku będącym przedmiotem naboru, w tym projektowanie architektoniczne, konstrukcyjne,
 • mile widziane doświadczenie w organach rządowej lub samorządowej administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzorze budowlanym.
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na ww. stanowisku, a w szczególności z zakresu: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie podziałów nieruchomości,
 • wiedza ogólna w zakresie funkcjonowania administracji publicznej w tym: ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność czytania i interpretowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego,
 • umiejętność czytania projektów budowlanych,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność wyznaczania priorytetów w pracy i efektywnego zarządzania czasem pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • samodzielność, kreatywność i rzeczowość,
 • życzliwość w relacjach interpersonalnych,
 • pracowitość, dokładność, rzetelność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość i rozwaga,
 • biegła obsługa komputera – pakietu MS OFFICE.
Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami. Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku Urzędu, wyposażonego w windę i podjazdy. Miejsce wykonywania pracy w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 – II piętro. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do stanowiska pracy.

Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 • Rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę, roboty budowlane, rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania, prowadzenie postępowań, przygotowywanie wezwań, postanowień i decyzji w tych sprawach.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę i w razie potrzeby prowadzenie postępowań, przygotowywanie wezwań, postanowień, decyzji i zaświadczeń w tych sprawach.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, prowadzenie postępowań i współdziałanie przy opracowaniu projektów tych decyzji.
 • Opracowywanie opinii urbanistycznych w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących wstępnych podziałów nieruchomości.
 • Udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie wypisów i wyrysów z tych planów oraz przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących rozbiórek obiektów tymczasowych.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, przygotowywanie wezwań, zaświadczeń i decyzji w tych sprawach.
 • Przeprowadzanie oględzin lokali komunalnych, celem przygotowania zaświadczeń stwierdzających ich samodzielność.
 • Współdziałanie w sprawach sprawozdawczości statystycznej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Sopotu w maju  2023 r.  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje /fakultatywnie/,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie – ochrona danych osobowych.
Wzory dokumentów wymienionych w ogłoszeniu dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu na stronie internetowej www.bip.sopot.pl w zakładce PRACA W URZĘDZIE - DOKUMENTY DO POBRANIA.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, cv oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii ogólnej lub Wydziale Organizacji i Kadr  Urzędu Miasta Sopotu,  81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 pok.65 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne z punktu widzenia weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd Miasta Sopotu zamieszczone są na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta, jest Urząd Miasta Sopotu z siedzibą 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, posiadający numer NIP 585-00-08-568 oraz numer REGON 000598492, reprezentowany przez: Prezydenta Miasta Sopotu Pana Jacka Karnowskiego.

1) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacja procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta.
2) Prezydent Miasta Sopotu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy iod@sopot.pl, telefonicznie pod numerem 58 5213-669 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Zawarte w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta.
4) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
5) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji.
8) Zawarte w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65343775
 • Data wyróżnienia: 07.06.2023
 • Data wprowadzenia: 07.06.2023
 • Aktualizacja: 09.06.2023
Wróć do góry