Inspektor /Główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor /Główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Firma
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie w specjalności architektura lub budownictwo ogólne,
 • co najmniej 3-letni ogólny staż pracy przy wykonywaniu czynności zbieżnych z zakresem zadań wymaganych na stanowisku będącym przedmiotem naboru, w tym projektowanie architektoniczne, konstrukcyjne,
 • mile widziane doświadczenie w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzorze budowlanym.
Wymagania dodatkowe:
 • dobra znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na ww. stanowisku, a w szczególności z zakresu: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa,
 • umiejętność  czytania projektów budowlanych,
 • umiejętność czytania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego,
 • umiejętność wyznaczania priorytetów w pracy i efektywnego zarządzania czasem pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność, kreatywność,
 • pracowitość, dokładność, rzetelność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość i rozwaga i życzliwość,
 • biegła obsługa komputera – pakietu MS OFFICE.
Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami. Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku Urzędu, wyposażonego w windę i podjazdy. Miejsce wykonywania pracy w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 – II piętro. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do stanowiska pracy.

Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 • Rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę, roboty budowlane, rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania, prowadzenie postępowań, przygotowywanie wezwań, postanowień i decyzji w tych sprawach.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia  na budowę i w razie potrzeby prowadzenie postępowań, przygotowywanie wezwań, postanowień, decyzji i zaświadczeń w tych sprawach.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, prowadzenie postępowań i współdziałanie przy opracowaniu projektów tych decyzji.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących wstępnych podziałów nieruchomości.
 • Udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie wypisów i wyrysów z tych planów oraz przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących rozbiórek obiektów tymczasowych.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, przygotowywanie wezwań, zaświadczeń i decyzji w tych sprawach.
 • Współdziałanie w sprawach sprawozdawczości statystycznej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Sopotu w maju  2024r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje /fakultatywnie/,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie – klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
Wzory dokumentów wymienionych w ogłoszeniu dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu na stronie internetowej www.bip.sopot.pl w zakładce PRACA W URZĘDZIE - DOKUMENTY DO POBRANIA.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, cv oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii ogólnej lub Wydziale Organizacji i Kadr  Urzędu Miasta Sopotu,  81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury w terminie do dnia 12 lipca 2024r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne z punktu widzenia weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd Miasta Sopotu zamieszczone są na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Sopotu, z siedzibą 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, nr /58/ 52 13 751, e-mail: kancelaria@sopot.pl reprezentowany przez Prezydenta Miasta Sopotu.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@sopot.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
3.1. Realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta;
3.2. Przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji znajdują się na stronie www.bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta/ Dokumenty do pobrania.

zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 13.06.2024

Aktualizacja: 28.06.2024

Wróć do góry