Inspektor w Zespole ds. Gwarancji

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor w Zespole ds. Gwarancji

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Kontrola jakości / Audyt
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Hybrydowa
Wymagane doświadczenie
Tak

Nr ref: N29/2023

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
                                
                         Inspektor w Zespole ds. Gwarancji


Zakres obowiązków:
 • prowadzenie i aktualizacja harmonogramu przeglądów gwarancyjnych inwestycji zrealizowanych przez DRMG,
 • organizowanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami,
 • egzekwowanie usunięcia wad i usterek wykazanych w protokółach przeglądów gwarancyjnych,
 • prowadzenie ewidencji wszystkich zobowiązań wykonawców, które wynikają z zapisów przeglądów gwarancyjnych,
 • prowadzenie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych przed upływem okresu gwarancyjnego,
 • współpraca z użytkownikami przekazanych obiektów w zakresie likwidacji ujawnionych wad i usterek,
 • w przypadku nieterminowego wykonania naprawy wad lub usterek wystąpienie o naliczenie kar umownych do Zespołu ds. Księgowości Projektowej,
 • po upływie okresu gwarancji wnioskowanie do Zespołu ds. Księgowości Projektowej oraz do Zespołu ds. Umów o zwolnienie zabezpieczenia.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe
 • minimum  2 - letni udokumentowany staż pracy,
 • doświadczenie związane z branżą budowlaną, lub w pracy w jednostkach budżetowych związanych z inwestycjami, lub w firmach związanych z utrzymaniem infrastruktury,
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kat. B i własny samochód.
Wymagania dodatkowe/ mile widziane:
 • znajomość przepisów branżowych (m.in. ustawa Prawo Budowlane, ustawy środowiskowe, pozostałe ustawy i rozporządzenia branżowe),
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • doświadczenie w nadzorowaniu/prowadzeniu prac:
  • w zakresie robót drogowych lub,
  • w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych lub,
  • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia kompetencji,
 • 13 pensja,
 • dodatek stażowy,
 • premie kwartalne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • darmowy parking dla pracowników,
 • przestronne i nowoczesne biuro,
 • benefity (karta sportowa, ubezpieczenie na życie, ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dodatki świąteczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej.
Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób z niepełnosprawnościami zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • miejsce pracy: siedziba Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Żaglowa 11,
 • umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna do uzgodnień,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami w DRMG w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • oświadczenia nr 1 i nr 2 - znajdziesz je pod linkiem:
https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/o-nas-2/391-praca-w-drmg-i-wyniki-konkursow/dokumenty-do-pobrania

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.
*) w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.
Dokumenty można złożyć za pomocą jednej z trzech możliwości:
 • internetowy formularz do aplikowania,
 • dostarczyć w zamkniętych kopertach w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku ul. Żaglowa 11 („wrzutnia” przy recepcji) lub Kancelaria na II piętrze (pokój 203)
 • przesyłać na adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Z następującą adnotacją: „Rekrutacja: Inspektor w Zespole ds. Gwarancji N 29/2023”
w terminie do 20.12.2023 r., decyduje data wpływu oferty do Jednostki.
Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.
 
Informacje o firmie

  „zBuduj z nami swoją karierę i Gdańsk przyszłości!”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką samorządową , której celem działalności jest przygotowanie i realizacja powierzonych przez Miasto Gdańsk inwestycji.
Przez 75 lat naszego istnienia zrealizowaliśmy wiele projektów miejskich w Gdańsku - zarówno tych większych, jak i mniejszych. Budujemy i tworzymy dobre miejsce do życia dla gdańszczanek i gdańszczan.
W ostatnich latach wybudowaliśmy m.in. Szkołę w Osowej, linię tramwajową Nowa Warszawska, Wiadukt Biskupia Górka, Most zwodzony w Gdańsku Sobieszewie czy zwodzoną kładkę dla pieszych przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Niniejszym na podstawie art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Państwa, że:

Formularze, dokumenty rekrutacyjne oraz ich załączniki zawierają Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe itp.) w rozumieniu RODO.
Administratorem tych danych osobowych jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk (dalej jako: DRMG), adres e mail: drmg@gdansk.gda.pl, nr tel.: 58 320 51 00.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Iwony Pardo, adres e mail: drmg@gdansk.gda.pl, nr tel.: 58 722 89 27, która udzieli odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania przez DRMG danych osobowych.
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacyjnym lub jeśli wyrażona zgoda to obejmuje, na wykorzystanie ich także w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w przywołanych procesach rekrutacyjnych.
Złożona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko/funkcję, o którą ubiega się osoba, której dane dotyczą a jeśli obejmuje to wyrażona zgoda, także na stanowiska/funkcje co do których proces rekrutacyjny może być prowadzony w przyszłości.
Dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4, zaś w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia przywołanego procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeśli wynika to z obowiązków nałożonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (np. obowiązek archiwizacyjny) lub jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
Przetwarzane przez DRMG dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności DRMG np. usługi informatyczne, księgowe itp.
Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza DRMG ma prawo żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez DRMG, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą podstawy przetwarzania przez DRMG danych osobowych, treść powyższej klauzuli ulegnie zmianie, o czym DRMG niezwłocznie poinformuje.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65530748

Aktualizacja: 28.11.2023

Wróć do góry