Inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27
Ogłoszenie nr 138140 / 25.05.2024
Inspektor Wojewódzki
Do spraw: odszkodowań za nieruchomości w Oddziale Odszkodowań za Nieruchomości, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
#administracja publiczna

Liczba stanowisk: 2
Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Ważne do: 4 czerwca 2024 r.
Wynagrodzenie zasadnicze: 6400,00 zł brutto

Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania odszkodowawcze i wydaje decyzje (postanowienia) ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji celu publicznego lub na których został ustanowiony ograniczony sposób korzystania.
 • Prowadzi postępowania w sprawach potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, przeznaczonych na pasy drogowe dróg krajowych, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej.
 • Prowadzi postępowania i wydaje decyzje oraz postanowienia w trybach nadzwyczajnych (uchylenia, zmiany, wygaśnięcia decyzji i wznowienia postępowania), w szczególności w sprawach z zakresu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji celu publicznego.
 • Wyszukuje i analizuje dokumenty archiwalne z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości.
 • Rozpatruje skargi i wnioski oraz przygotowuje odpowiedzi na interwencje i zapytania parlamentarzystów.
 • Obsługuje projekt w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"
 • Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.
Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
 • praca administracyjno-biurowa
 • zagrożenie korupcją
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
 • pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest
 • wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Informacje o etapach naboru dostępne są na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • Stanowisko jest finansowane w ramach środków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENiKS) na lata 2021-2027.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • test wiedzy (opcjonalnie),
 • sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
Aplikuj do: 4 czerwca 2024
W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 138140" na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Punkt przyjęć korespondencji w pokoju 24 w kancelarii ogólnej przy wejściu „A"
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 43/24

Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu
utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
(dodatkowe informacje dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych znajdziesz na stronie BIP urzędu w zakładce Kontakt -> Elektroniczna Skrzynka Podawcza)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58) 30 77 530, (58) 30 77 141
Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/co-oferujemy2

Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2024
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
dostępną pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/jak-zlozyc-dokumenty2

Wzory oświadczeń
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-177KB

Data dodania ogłoszenia: 28.05.2024

Wróć do góry