Instruktor/Instruktorka Terapii Zajęciowej - Arteterapii

Ogłoszenie nieaktualne

Instruktor/Instruktorka Terapii Zajęciowej - Arteterapii

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka medyczna
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

INSTRUKTORA/INSTRUKTORKĘ TERAPII ZAJĘCIOWEJ (ARTETERAPII)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6% .

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE
Ul. A. Mickiewicza 49
81-866 Sopot

Warunki pracy na stanowisku:
Umowa o pracę
13-te wynagrodzenie
Wsparcie z ZFŚS
Podstawowy system czasu pracy
Praca w godzinach 8:00 – 16:00

1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie policealne kierunkowe (dyplom w zawodzie)
 2. nieposzlakowana opinia
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
2.  Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z arteterapii
 2. mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z osobami z chorobą Alzheimera
 3. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 4. obowiązkowość
 5. komunikatywność
 6. umiejętność pracy w zespole
 7. wysoka kultura osobista
 8. umiejętność organizacji pracy
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. planowanie i prowadzenie arteterapii z grupą i indywidualnym uczestnikiem w różnorodnych formach dobranych do wieku, stanu zdrowia i zainteresowań uczestników
 2. organizowanie i prowadzenie pracowni arteterapii, spacerów, zajęć rekreacyjnych, imprez
 3. podtrzymywanie kontaktów z rodziną
 4. współtworzenie indywidualnych planów wsparcia
 5. motywowanie uczestników do udziału w terapii oraz tworzenie atmosfery do pracy twórczej
 6. praca z osobami z chorobą Alzhaimera lub innymi otępiennymi  
 7. prowadzenie dokumentacji terapeutycznej
 8. współpraca z wolontariuszami
4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny i życiorys (C.V) – podpisane własnoręcznie
 2. kopie świadectw poświadczające posiadane wykształcenie
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 4. kopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej – załącznik do pobrania https://bip.dpssopot.pl/65.html
6.  Miejsce i termin składania dokumentów do dnia 25.04.2024, do godziny 13:00
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy Instruktor terapii zajęciowej (arteterapia) w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie ul A. Mickiewicza 49 81-866 Sopot w sekretariacie, lub drogą mailową na adres [ukryte] z wymienionym dopiskiem
/-/ Agnieszka Cysewska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
 w Sopocie

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. z siedzibą 81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 49, nr telefonu: 58 718 23 12 e-mail: dps@dpssopot.pl
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@dpssopot.pl lub na adres siedziby Administratora;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest w pełni dobrowolne;
5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane na ich wniosek lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie pół roku od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Następnie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres trzech miesięcy. Państwa dane są przekazywane podmiotom świadczącym usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie;
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. W przypadku uznania, że przewarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
9. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody informuję, jak następuje: W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazano w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 16.04.2024

Aktualizacja: 16.04.2024

Wróć do góry