Od rzemieślnika do starszego rzemieślnika (drwal/pilarz)

Ogłoszenie nieaktualne

Od rzemieślnika do starszego rzemieślnika (drwal/pilarz)

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Ogrodnictwo / Florystyka,
Serwis / Usługi
Poziom stanowiska
Specjalista,
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Gdynia, dnia 18 października 2023r.
Urząd Miasta Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

poszukuje kandydatów na stanowisko
od rzemieślnika do starszego rzemieślnika

Dołącz do Wydziału Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni!

PEŁEN WYMIAR ETATU (40 GODZIN TYGODNIOWO)

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
 • prowadzenie bieżącej wycinki drzew oraz pielęgnacja drzewostanu na terenie Lasów Komunalnych oraz pozostałych terenach zieleni,
 • wykonywanie prac agrotechnicznych i pielęgnacyjnych na terenie Parku Kolibki oraz terenach zieleni miejskiej, utrzymanie porządku i czystości na terenie Parku Kolibki, Lasów Komunalnych oraz doraźnie na terenach zieleni Miasta Gdyni.

Niezbędne wymagania oraz warunki pracy:

WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ZASADNICZE ZAWODOWE LUB BRANŻOWE,

min. 2 lata doświadczenia zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI:
uprawnienia w zawodzie pilarza / drwala

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
 • samodzielność, orientacja na rezultat, planowanie i organizowanie pracy własnej.
 • dodatkowym atutem będzie wykształcenie w kierunku nauk leśnych oraz doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji drzewostanu
Wymagania konieczne:
nieposzlakowana opinia.
Warunki pracy:
 • Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Zwycięstwa 291A - parter. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku.
 • Praca w terenie.
 • Praca na wysokości do i powyżej 3 metrów.
 • Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy
 • dodatek stażowy od 5% do 20%
 • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • umowa o pracę
Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:

Wzory oświadczeń dostępne w załączniku.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie min. zasadnicze zawodowe lub branżowe i min. 2 lata doświadczenia zawodowego (należy potwierdzić dzień rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej np. kopie świadectw  pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres obowiązków, umowa B2B, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia pilarza / drwala, życiorys zawodowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii, kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.2022.530 z dnia 2022.03.04.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • o stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kandydat, który jest obcokrajowcem, lecz nie jest obywatelem Ukrainy, zobowiązany jest do potwierdzenia znajomości języka polskiego poprzez złożenie kopii jednego z dokumentów: 1) Certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 2) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim; 3) świadectwo dojrzałości uzyskane      w polskim systemie oświaty; 4) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Kandydat, który jest obywatelem Ukrainy nie musi potwierdzać znajomości języka polskiego ww. dokumentami - zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • zatrudnienie obcokrajowców jest regulowane Ustawą o Cudzoziemcach, co oznacza dodatkowe formalności obowiązujące kandydatów nie będących obywatelami polskimi. Proces zatrudnienia obcokrajowców koordynuje pracodawca czyli Urząd Miasta Gdyni.
 • Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając formularz aplikacyjny
 • bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
 • Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 • z dopiskiem „Od rzemieślnika do starszego rzemieślnika w Wydziale Ogrodnika Miasta  – oferta pracy ”
lub przesłać za pomocą ePUAP.

NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 17.11.2023!
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS, UDZIELIMY CI DODATKOWYCH INFORMACJI 58 527 36 85, 58 527 36 84, 58 527 36 95.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2023 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA APLIKUJĄCEGO NA STANOWISKO W URZĘDZIE MIASTA W ZAŁĄCZNIKU.

Numer ogłoszenia: 65493849

Wróć do góry