Operator numerów alarmowych

Ogłoszenie nieaktualne

Operator numerów alarmowych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Przychodzące
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny  poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
operatora numerów alarmowych
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Termin ważności ogłoszenia: ogłoszenie bezterminowe
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Czym będziesz się zajmować:
Osoba na tym stanowisku:
 • obsługuje  zgłoszenia alarmowe wpływające do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, według następującej ogólnej procedury:
 
 1. odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej;
 2. zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym;
 3. uzyskanie informacji o:
  1) rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
  2) miejscu zdarzenia lub zagrożenia - w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia lub zagrożenia należy uzyskać dodatkowe informacje dotyczące miejsca zdarzenia lub zagrożenia umożliwiające szybkie dotarcie właściwych podmiotów ratowniczych,
  3) liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  4) danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
  5) innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze;
 4. potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
 5. przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych;
 6. przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 7. poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia;
 8. odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
 9. podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do spowodowania przyjęcia zgłoszenia alarmowego w przypadku braku potwierdzenia odbioru zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
 
 • współpracuje z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnymi centrum zarządzania kryzysowego;
 • przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie),
 • znajomość języka  polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego),
 • znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość  rozporządzenia w sprawie: organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
 • umiejętności w zakresie: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Na stanowisku operatora numerów alarmowych nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych,
 • doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo – gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych,
Co oferujemy
Warunki pracy
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny 6 miesięcy,
 • pełen wymiar etatu,
 • stałe wynagrodzenie w kwocie 5776,44 zł brutto plus dodatek stażowy,
 • po zakończeniu szkolenia podstawowego dla operatorów numerów alarmowych i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, wynagrodzenie w kwocie 6345,62 zł.
 • praca w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin,
 • specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych, po którym uzyskuje się certyfikat operatora numerów alarmowych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
 • dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • etap językowy - weryfikacja umiejętności w zakresie znajomości języka obcego wskazanego przez kandydata w oświadczeniu w formie konwersacji,
 • etap psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o znajomości języka obcego (ze wskazaniem, jaki to język) w stopniu komunikatywnym.
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopia ważnego certyfikatu operatora numeru alarmowego.
   
Aplikuj:
 • W formie papierowej z dopiskiem:
  „Nabór na operatora numerów alarmowych”na adres:
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek:  2/24
Termin ważności ogłoszenia: ogłoszenie bezterminowe
 • W formie elektronicznej:
  Dokumenty można składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych”, pod adresem: https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/dla-klienta/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-puw.html
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Klauzula Informacyjna:
Przed złożeniem dokumentów, zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/jak-zlozyc-dokumenty2
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń dostępnych na stronie BIP urzędu w zakładce „Praca w PUW”.

Data dodania ogłoszenia: 06.02.2024

Aktualizacja: 11.04.2024

Wróć do góry