Ogłoszenie nieaktualne

Opiekun/Opiekunka

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Opieka medyczna
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

OPIEKUN/OPIEKUNKA w wymiarze pełnego etatu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE
Ul. A. Mickiewicza 49
81-866 Sopot

Warunki pracy na stanowisku:
Umowa o pracę
13-te wynagrodzenie
Wsparcie ZFŚS
Równoważny system czasu pracy
Praca wg. ustalonego grafiku
Praca w godzinach 7:00 - 19:00, 19:00 - 7:00
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie   średnie (policealne - ukończenie szkoły policealnej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej)
 2. nieposzlakowana opinia
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
2.  Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 2. obowiązkowość
 3. komunikatywność
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. wysoka kultura osobista
 6. umiejętność organizacji pracy
 7. doświadczenie zawodowe mile widziane
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. pomoc i towarzyszenie mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, natłuszczanie pielęgnacja paznokci rąk i stóp, pielęgnacja włosów, wymiana produktów chłonnych, golenie)
 2. Pomoc w spożywaniu posiłków, karmienie i pojenie osób chorych i niesamodzielnych
 3. Pomoc w czynnościach porządkowych (słanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, porządek w szafach ubraniowych i nocnych)
 4. zapewnienie opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańca w trakcie zajęć organizowanych przez Dom
 5. aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców do zwiększenia samodzielności życiowej
 6. udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
 7. udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zleconych przez lekarza lub terapeutę
 8. zapewnienie pomocy w realizacji potrzeb duchowych
 9. kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego
 10. doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzenia czasu wolnego
 11. odpowiedzialność za odzież osobistą mieszkańców, jej ilość i czystość
 12. współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca
 13. pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. List motywacyjny i życiorys (C.V) – podpisane własnoręcznie
 2. kopie świadectw poświadczające posiadane wykształcenie
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 4. kopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania https://bip.dpssopot.pl/65.html
 8. podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Opiekun/Opiekunka - do pobrania https://bip.dpssopot.pl/65.html
5.  Miejsce i termin składania dokumentów do dnia 19.04.2024, do godziny 13:00
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie ul A. Mickiewicza 49 81-866 Sopot w sekretariacie, lub drogą mailową na adres [ukryte] z wymienionym dopiskiem.
                                                                                                                           /-/ Agnieszka Cysewska
                                                                                                                                                Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Sopocie

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. z siedzibą 81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 49, nr telefonu: 58 718 23 12 e-mail: dps@dpssopot.pl 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@dpssopot.pl lub na adres siedziby Administratora; 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, b. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest w pełni dobrowolne; 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane na ich wniosek lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie pół roku od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Następnie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres trzech miesięcy. Państwa dane są przekazywane podmiotom świadczącym usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie; 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. W przypadku uznania, że przewarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 9. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody informuję, jak następuje: W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazano w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 12.04.2024

Wróć do góry