Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Budownictwo,
Infrastruktura
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą  - umowa o pracę (1 et.)


 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane
  z zakresu  inżynierii środowiska, hydrologii i gospodarki wodnej lub pokrewne,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze zdobytego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw i aktów prawnych: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole,
 • dobrze radzi sobie w pracy pod presją czasu,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość zagadnień modelowania hydrologiczno-hydraulicznego,
 • znajomość programu ArcGIS.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji zwalniających i nakazujących dotyczących zakazów wykonywania na wałach oraz odległości mniejszej niż 50 m od stopu wału, robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • przygotowywanie na wnioski zainteresowanych stron informacji o zagrożeniu powodziowym, w tym opracowywanie opinii w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków,
 • prowadzenie analiz w zakresie oceny planowanych przedsięwzięć, pod kątem ich oddziaływania na stan ochrony przeciwpowodziowej,
 • opiniowanie i przygotowywanie informacji
  na potrzeby opracowania dokumentów planistycznych i realizacji zadań wynikających z dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
 • opiniowanie i przygotowywanie informacji na potrzeby opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy i realizacji zadań z niego wynikających.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV  na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy do 23 marca 2024 r. (w tytule wiadomości prosimy umieścić dopisek RPP).
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zapraszamy do aplikowania!
Informacje o firmie
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail:  [ukryte]
 3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w załączonych dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez okres najbliższych 9 miesięcy.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 21.02.2024

Aktualizacja: 27.02.2024

Wróć do góry