Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

Ogłoszenie nieaktualne

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4800 - 5700
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Zarządzanie nieruchomością
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Dzień dobry!
Czytasz to ogłoszenie, więc prawdopodobnie szukasz pracy lub rozważasz jej zmianę. Świetnie się składa, bo my też szukamy –  na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.    
Wymagania niezbędne na tym stanowisku to:
 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy  o własności lokali;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office), w tym umiejętności korzystania z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz posługiwania się serwisami mapowymi;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                                z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Jeśli spełniasz poniższe, tym lepiej:
 •  Wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek zarządzanie nieruchomościami);
 
 • Znajomość m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Doświadczenie w branży nieruchomości, inwestycyjnej, budowlanej;
 • Znajomość programu Auto CAD;
 • Prawo jazdy kat. B.
Do Twoich codziennych zadań na tym stanowisku należeć będzie:
 • Przygotowywanie, zawieranie i wypowiadanie umów dzierżawy podwórek oraz umów  dzierżawy terenu pod punkty gromadzenia odpadów:
 
 1. rozpatrywanie wniosków o zagospodarowanie wnętrz podwórzowych, punktów gromadzenia odpadów,
 2. współpraca z dzierżawcami, zarządami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych,
 3. opiniowanie koncepcji podziału wnętrz podwórzowych,
 4. opiniowanie i wydawanie zgód, w imieniu właściciela terenu, na jego zagospodarowanie    
   oraz trwałe lub czasowe zajęcie terenu;
 • Opiniowanie i wydawanie zgód, w imieniu właściciela terenu w zakresie trwałego lub czasowego zajęcia terenu;
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach dotyczących dzierżaw terenów przyległych do nieruchomości budynkowych;
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie terenów przyległych i punktów gromadzenia odpadów do nieruchomości budynkowych;
 • Prowadzenie ewidencji dzierżaw terenów przeznaczonych pod zaplecza podwórzowe oraz pod punkty gromadzenia odpadów;
 • Opiniowanie i weryfikacja terenów przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez pozostałe komórki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańsk;
 • Reprezentowanie Gdańskich Nieruchomości przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w sprawach o uzyskanie na rzecz Gdańskich Nieruchomości uzgodnień
  i pozwoleń w formie decyzji administracyjnych w zakresie działań działu nadzoru właścicielskiego;
 • Tworzenie siatki przynależności do danego miejsce gromadzenia odpadów na gruncie Gminy Miasta Gdańska;
 •   Reprezentowanie Gminy Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały;
 •   Udział w spotkaniach i wizjach dotyczących wydzierżawienia gruntu, obowiązków poszczególnych uczestników w gospodarowaniu odpadami.
Wiemy jak ważne są stabilne warunki zatrudnienia, dlatego oferujemy:
 • Umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Pracę na pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Pracę biurową oraz pracę w terenie, związaną z realizacją zadań;
 • Wynagrodzenie brutto w przedziale 4.800,00- 5.700,00 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”;
 • Benefity płacowe:
 • nagroda za realizację celów rocznych, stanowiąca do 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie,
 • dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań,
 • nagroda jubileuszowa.
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego;
 • Zatrudnienie od czerwiec/lipiec 2024 r.
DO KOLEJNEGO ETAPU ZOSTANĄ ZAPROSZENI KANDYDACI, KTÓRZY SPEŁNIĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE WYMAGANIA ORAZ ZŁOŻĄ WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY.

Na zgłoszenia czekamy do 29.05.2024 r.    

Szczegóły oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są na stronie:     
https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/praca,4705.html 

Data dodania ogłoszenia: 14.05.2024

Aktualizacja: 21.05.2024

Wróć do góry