Stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych

Ogłoszenie nieaktualne

Stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4800 - 5700
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Zarządzanie nieruchomością
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Dzień dobry!
Czytasz to ogłoszenie, więc prawdopodobnie szukasz pracy lub rozważasz jej zmianę. Świetnie się składa, bo my też szukamy –  na stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych
Wymagania niezbędne na tym stanowisku to:
 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy                 o samorządzie gminnym i ustawy  o własności lokali, prawo spółdzielcze;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office), w tym umiejętności korzystania z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz posługiwania się serwisami mapowymi;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                                z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Jeśli spełniasz poniższe, tym lepiej:
 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek zarządzanie nieruchomościami);
 
 • Znajomość m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Doświadczenie w branży nieruchomości, inwestycyjnej, budowlanej;
 • Znajomość programu Auto CAD;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy w sytuacji stresowej.

Do Twoich codziennych zadań na tym stanowisku należeć będzie:
 • Prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada oraz aktualizacja danych w zakresie podmiotu zarządzającego daną wspólnotą mieszkaniową, powierzchni użytkowej lokali komunalnych w danej wspólnocie, wysokości obowiązujących zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną zarządzanych przez podmioty zarządzające wspólnotami mieszkaniowym;
 • Prowadzenie zbiorczej ewidencji lokali spółdzielczych, wysokości obowiązujących zaliczek na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, nieruchomości wspólnych i stanowiących mienie spółdzielni;
 • Współpraca z zarządami/zarządcami wspólnot mieszkaniowych; spółdzielniami mieszkaniowymi i jednostkami zewnętrznymi;
 • Opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych za wykonanie usług;
 • Analiza dokumentacji technicznej i projektowej przy inwestycjach realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe;
 • Reprezentowanie Gminy Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały;
 • Reprezentowanie interesów Gminy Miasta Gdańska na walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych, w których Gmina jest członkiem;
 • Głosowanie pod uchwałami wspólnot w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
 • Sprawowanie nadzoru i kontrola działań, podejmowanych przez zarządy (zarządców) wspólnot mieszkaniowych w ramach zarządu nieruchomością wspólną pod względem ich zgodności z ustawą o własności lokali i zawartą umową o zarządzanie nieruchomością wspólną;
 • Dokonywanie weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości gruntowych oraz budynkowych;
 • Sprawdzenie zasadności kosztów remontu na podstawie kosztorysu, kompletowanie dokumentów i opisywanie rachunków;
 • Opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych za wykonanie usługi;
 • Udział w spotkaniach i wizjach dotyczących nieruchomości wspólnej.
Wiemy jak ważne są stabilne warunki zatrudnienia, dlatego oferujemy:
 • Umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Pracę na pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Pracę biurową oraz pracę w terenie, związaną z realizacją zadań;
 • Wynagrodzenie brutto w przedziale 4.800,00- 5.700,00 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”;
 • Benefity płacowe:
 • nagroda za realizację celów rocznych, stanowiąca do 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie,
 • dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań,
 • nagroda jubileuszowa.
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego;
 • Zatrudnienie od czerwiec/lipiec 2024 r.
DO KOLEJNEGO ETAPU ZOSTANĄ ZAPROSZENI KANDYDACI, KTÓRZY SPEŁNIĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE WYMAGANIA ORAZ ZŁOŻĄ WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY.

Na zgłoszenia czekamy do 29.05.2024 r.    

Szczegóły oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są na stronie:   https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/praca,4704.html 

Data dodania ogłoszenia: 14.05.2024

Aktualizacja: 21.05.2024

Wróć do góry