Starszy Inspektor ds. uzgodnień i zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Inspektor ds. uzgodnień i zagospodarowania przestrzennego

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Konstrukcja / Technologie
Poziom stanowiska
Specjalista,
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Zapraszamy do aplikowania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Szczegóły oferty znajdą Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod linkiem: https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/starszy-inspektor,138152,v7.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na złożenie kompletu dokumentów aby spełnić podstawowe wymagania formalne. 

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, w tym wydawaniem decyzji na udostępnianie kanałów technologicznych w pasach drogowych, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg
 • Ewidencjonuje i przygotowuje projekty postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego w celu kształtowania ładu przestrzennego i umożliwienia realizacji inwestycji drogowych
 • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, bierze udział w opiniowaniu projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencjonuje i bierze udział w opiniowaniu i uzgadnianiu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ich wpływu na ruch drogowy lub samą drogę celem umożliwienia realizacji inwestycji drogowych
 • Bierze udział w uzgadnianiu i opiniowaniu dokumentacji projektowej remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego w celu przyjęcia prawidłowych, optymalnych rozwiązań
 • Ewidencjonuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego w celu zachowania bezpiecznych warunków ruchu i umożliwienia realizacji inwestycji drogowych
 • Rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu w celu zapewnienia prawidłowych rozstrzygnięć
 • Współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzonych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowo powstałych działek i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie drogowe lub budowlane lub wyższe administracyjne lub wyższe w zakresie inżynierii lądowej lub konstrukcji budowlanych i inżynierskich lub w zakresie gospodarki przestrzennej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w drogownictwie lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem
 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB-posiadanie aktualnego zaświadczenia

Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,(m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych)
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Informacje o firmie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych)

Warunki pracy
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stroniehttps://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci
 • Wzory oświadczeń znajdują się na stronie:https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Pamiętaj o zamieszczeniu klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji RODO
PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
 • Weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
 • Test wiedzy
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od:2024-08-01

Prosimy o dodanie klauzuli:

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informuję,że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;6) podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adresemail:iod@gddkia.gov.pl
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 27.05.2024

Wróć do góry