Syndyk w postępowaniu VI GUp 366/21 sprzeda wierzytelności

Ogłoszenie nieaktualne

Syndyk w postępowaniu VI GUp 366/21 sprzeda wierzytelności

Jestem
Firmą
Oferuję / poszukuję
Oferuję

Syndyk masy upadłości  w postepowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VI GUp 366/21 posiada na sprzedaż z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) wierzytelność o wartości nominalnej 110.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wierzytelność wynika z umowy pożyczki zawartej dnia 1 września 2012 r., która została zabezpieczona 5 wekslami własnymi na kwotę 20.000,00 zł każdy oraz jednym wekslem własnym na kwotę 10.000,00 zł.
Informujemy, że nie istnieje cena minimalna. Wierzytelności zostaną sprzedane za najwyższą oferowaną cenę.
Ponadto syndyk zastrzega, że zawarcie umowy będzie wymagało zgody Sędziego komisarza.
Ze względu na specyfikę postępowania upadłościowego i pełnioną funkcję syndyka, którego wiedza jest ograniczona do zdarzeń po ogłoszeniu upadłości, syndyk zastrzega, że poza zapisami księgowymi, informacjami i dokumentami istniejącymi w dokumentacji upadłego (często niekompletnymi) nie dysponuje inną wiedzą w zakresie sprzedawanych wierzytelności lub potencjalnych roszczeń.
Zatem syndyk nie czyni żadnych zapewnień, ani nie oświadcza niczego w zakresie stanu prawnego wierzytelności lub potencjalnych roszczeń będących przedmiotem zapytania, w tym nawet tego, że są to wierzytelności.

Nabywca wierzytelności ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i podatki, związane z umową sprzedaży. Jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba, do oferty dołącza się pełnomocnictwo w formie pisemnej do uczestnictwa w Konkursie ofert oraz nabycia wierzytelności.
Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty bez uzasadnienia oraz do odstąpienia w części lub w całości od procedury wyboru oraz do jej zakończenia bez podania przyczyny, jak również wprowadzenia wszelkich zmian. Ogólna liczba należności i ich kwota oraz struktura może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie).
Oferent zobowiązany jest do przesłania oferty korespondencją elektroniczną.

Dodatkowe informacje dot. wierzytelności można uzyskać składając zapytanie mailowe na adres e-mail: koordynator @ bohdziewicz.pl

Data dodania ogłoszenia: 24.01.2024

Wróć do góry