Syndyk w postępowaniu VI GUp 449/20 sprzeda wierzytelności

Ogłoszenie nieaktualne

Syndyk w postępowaniu VI GUp 449/20 sprzeda wierzytelności

Jestem
Osobą prywatną
Oferuję / poszukuję
Oferuję

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (sygn. akt VI GUp 449/20) sprzedaje z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) pakiet wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości. Zawarcie umowy przez syndyka będzie wymagało zgody Sędziego komisarza.

Ze względu na specyfikę postępowania upadłościowego i pełnioną funkcję syndyka, którego wiedza jest ograniczona do zdarzeń po ogłoszeniu upadłości, syndyk zastrzega, że poza zapisami księgowymi, informacjami i dokumentami istniejącymi w dokumentacji upadłego (często niekompletnymi) nie dysponuje inną wiedzą w zakresie sprzedawanych wierzytelności lub potencjalnych roszczeń.

Zatem syndyk nie czyni żadnych zapewnień, ani nie oświadcza niczego w zakresie stanu prawnego wierzytelności lub potencjalnych roszczeń będących przedmiotem zapytania, w tym nawet tego, że są to wierzytelności.

Nabywca wierzytelności ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i podatki, związane z umową sprzedaży.
Oferent zobowiązany jest do przesłania pisemnej oferty korespondencją elektroniczną na adres @ lub listem poleconym na adres syndyka: ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

Nie istnieje cena minimalna wierzytelności. Cena sprzedaży wierzytelności będzie odpowiadała najwyższej oferowanej kwocie (cenie). Jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba do oferty dołącza się pełnomocnictwo w formie pisemnej do uczestnictwa w Konkursie ofert oraz nabycia wierzytelności. Wskazana w ofercie cena zostanie powiększona o podatek VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami czynność będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty bez uzasadnienia oraz do odstąpienia w części lub w całości od procedury wyboru oraz do jej zakończenia bez podania przyczyny, jak również wprowadzenia wszelkich zmian. Ogólna liczba należności i ich kwota oraz struktura może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie).
Spis wierzytelności oraz inne informację dot. przelewanych wierzytelności można uzyskać składając zapytanie mailowe na adres: koordynator @ bohdziewicz.pl

Data dodania ogłoszenia: 24.01.2024

Aktualizacja: 24.01.2024

Wróć do góry