Becikowe. Jak i gdzie złożyć wniosek?

kc
26 marca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 

Becikowe to jednorazowa zapomoga przysługująca rodzicom po urodzeniu dziecka. Wniosek można złożyć osobiście we właściwym urzędzie, listownie albo przez Internet. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać becikowe? O jakich dokumentach trzeba pamiętać?Becikowe - komu przysługuje?Zgodnie z przepisami prawo do becikowego mają obywatele Polski mieszkający na terenie kraju, a także cudzoziemcy pod warunkiem, że spełniają określone warunki, np. mają obywatelstwo UE albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.

Becikowe przysługuje:

 • rodzicowi dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Becikowe nie przysługuje:

 • członkowi rodziny, jeśli przysługuje mu za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • samotnemu rodzicowi, gdy nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że np. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany.

Ile wynosi becikowe?Becikowe wynosi 1000 zł na jedno urodzone dziecko.Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe?Becikowe można otrzymać, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 1922 zł netto w poprzedzającym roku rozliczeniowym. Drugi warunek dotyczy matki dziecka, która powinna znajdować się pod opieką medyczną od minimum 10. tygodnia ciąży do porodu. Rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą liczyć na becikowe pod warunkiem, że zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

500 plus 2023. Kiedy składać wniosek o 500 plus 2023/2024? 500 plus 2023. Kiedy składać wniosek o 500 plus 2023/2024?

Becikowe - jakie dokumenty?Dokumenty potrzebne do uzyskania becikowego to m.in.:

 • wniosek - niezbędne dane to m.in. numery PESEL (rodzica i dziecka),
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o objęciu matki opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu rodziny - jeżeli sytuacja uległa zmianie,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie określonych warunków przez cudzoziemców, np. karta pobytu.

Samotni rodzice powinni również dołączyć m.in. dokument potwierdzający, że drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów, a w innym przypadku np. odpis aktu cywilnego stwierdzający zgon rodzica albo brak znajomości.

Pełna lista dokumentów wymaganych do przyznania becikowegoJak wypełnić wniosek o becikowe?Wniosek o becikowe, a dokładniej o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, należy złożyć w urzędzie gminy albo miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W niektórych przypadkach wnioski przyjmują ośrodki pomocy społecznej lub w inne jednostki organizacyjne gminy.

Ile wydajemy na utrzymanie dziecka? Ile wydajemy na utrzymanie dziecka?

We wniosku należy podać, m.in.:

 • dane osoby składającej wniosek - imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania i dane kontaktowe,
 • dane dziecka,
 • dane identyfikujące skład rodziny.

Jak złożyć wniosek o becikowe przez Internet?Złożenie wniosku przez Internet to szybkie i skuteczne rozwiązanie. Wystarczy zalogować się na portalu Emp@tia używając profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego. Dodatkowe dokumenty należy zeskanować i dołączyć do wypełnionego wniosku.

Kiedy złożyć wniosek?Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. O świadczenie mogą się ubiegać również m.in. opiekunowie prawni czy faktyczni w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym objęli opiekę nad dzieckiem albo doszło do przysposobienia.

Wnioski o becikowe są rozpatrywane w ciągu około miesiąca.

Kariera mamy, czyli jak pogodzić pracę z wychowaniem dziecka Kariera mamy, czyli jak pogodzić pracę z wychowaniem dziecka

Gdzie złożyć wniosek o becikowe w Gdańsku?osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Gdzie złożyć wniosek o becikowe w Sopocie?Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sopot, ul. Kolejowa 14
godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Gdzie złożyć wniosek o becikowe w Gdyni?Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach: poniedziałek-piątek
kc