Kurs głównego księgowego

powrót do listy
obserwuj
Cena
2 600
Rodzaj szkolenia
Finansowe

Treść ogłoszenia

Data rozpoczęcia: 08.09.2020 r.
Możliwość płatności w ratach: opłata jednorazowa 2600 zł/ opłata ratalna 2800 zł

Cel:
Celem kursu jest praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze głównego księgowego.

Uczestnicy:
Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem min. średnim, które posiadają wiedzę i umiejętności na poziomie samodzielnego księgowego i chcą podnieść swoje kwalifikacje z dziedziny rachunkowości.

Metody:
Program kursu jest realizowany za pomocą wykładów i ćwiczeń.

Materiały:
Uczestnik kursu otrzymuje następujący zestaw materiałów szkoleniowych:
 1. "Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa
  bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego" R. Seredyński, K. Szaruga, M. Dziedzia,
  A. Lenarcik, ODDK
 2. Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu podatków dochodowych, VAT;
 3. Zestaw materiałów dotyczących rozliczeń z ZUS;
 4. Zbiór zadań.
Prowadzący:
Zajęcia na kursie prowadzą:
 1. biegli rewidenci;
 2. praktycy – główni księgowi;
 3. specjaliści organów administracji państwowej.
Organizacja:
 1. Program jest realizowany przez 5 miesięcy, obejmuje 153 godziny dydaktyczne. 
 2. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.30–19.30.
 3. Uczestnik ma do wyboru dwie formy opłaty za kurs – jednorazową lub ratalną.
 4. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Program:
1. Prawne regulacje oraz organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie (8 h):
       a) Ustawa o rachunkowości oraz inne akty prawne,
       b) polityka rachunkowości,
       c) zakładowy plan kont,
       d) zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
       e) instrukcja obiegu dokumentów,
       f) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
       g) odpowiedzialność zarządu i głównego księgowego za prowadzenie 
       ksiąg rachunkowych,
       h) ochrona i archiwizacja danych księgowych.
2. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne na tle uregulowań polskiego prawa bilansowego, podatkoweg i MSSF (12 h):
       a) polityka rachunkowości i organizacja ewidencji środków trwałych i wartości  
       niematerialnych i prawnych,
       b) klasyfikacja, wycena początkowa i bilansowa oraz amortyzacja środków trwałych
       i wartości niematerialnych i prawnych w świetle przepisów księgowych i
       podatkowych,
       c) remonty i ulepszenia środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe,
       d) utrata wartości aktywów trwałych,
       e) umowy leasingowe,
       f) roczna korekta podatku VAT od zakupu środków trwałych i wartości
       niematerialnych i prawnych.
3. Inwestycje długo- i krótkoterminowe na tle uregulowań polskiego prawa bilansowego, podatkowego i MSSF (8 h):
       a) klasyfikacja, wycena początkowa i bilansowa nieruchomości i innych inwestycji
       rzeczowych,
       b) aktywa finansowe: udziały i akcje w jednostkach powiązanych, instrumenty
       finansowe,
       c) odpisy aktualizujące aktywa finansowe.
4. Zapasy (12 h):
       a) polityka rachunkowości w zakresie zapasów – wpływ prawa bilansowego na
       rozliczenia z budżetem,
       b) różnice inwentaryzacyjne – ujęcie księgowe i podatkowe (dla celów podatku
       dochodowego i VAT),
       c) odpisy aktualizujące zapasy – skutki podatkowe i księgowe,
       d) reklamacje,
       e) roczna korekta podatku VAT od zakupu materiałów,
       f) bonusy, rabaty i premie pieniężne – ujęcie dla celów VAT.
5. Należności i zobowiązania (12 h):
       a) bieżąca i bilansowa wycena należności i zobowiązań walutowych,
       b) należności dochodzone na drodze sądowej – ujęcie księgowe i podatkowe,
       c) cesje wierzytelności, umowy faktoringowe,
       d) kredyty bankowe (inwestycyjne i walucie obcej),
       e) zobowiązania warunkowe – ujawnienia,
       f) obowiązki sprawozdawcze jednostki wobec NBP.
6. Kapitały, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe (12 h):
       a) podwyższanie i obniżanie kapitałów spółek – konsekwencje prawne i podatkowe,
       b) aporty – ujęcie i wycena u wnoszącego i otrzymującego,,
       c) wypłata i opodatkowanie dywidendy,
       d) ewidencja błędów oraz zmian zasad rachunkowości,
       e) rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy – klasyfikacja i ewidencja
       księgowa i podatkowa,
       f) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
7. Przychody i koszty jako element wyniku finansowego i podstawy opodatkowania (24 h):
       a) pojęcie i kategorie przychodów według UoR, MSSF i ustaw podatkowych
       (podatek dochodowy i VAT),
       b) rozliczanie przychodów tytułu umów długoterminowych,
       c) księgowe i podatkowe ujęcie kosztów uzyskania przychodów,
       d) rozliczanie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
       e) elementy rachunku kosztów,
       f) rachunek zysków i strat a zeznanie podatkowe – przekształcenie,
       g) obowiązki podatnika w zakresie dokumentacji cen transferowych.
8. Zamknięcie roku bilansowego i podatkowego (8 h):
       a) wycena bilansowa aktywów i pasywów,
       b) zamykanie ksiąg rachunkowych – przeksięgowania roczne.
9. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie (16 h):
       a) prezentacja sald księgowych w bilansie i rachunku zysków strat,
       b) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych,
       c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
       d) wstęp do sprawozdania oraz informacje dodatkowe i objaśnienia – zawartość,
       e) sprawozdania z działalności jako załącznik do sprawozdania finansowego,
       f) sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej,
       g) obowiązki informacyjne wobec instytucji publicznych związane ze sprawozdaniem finansowym.
10. Analiza i rewizja sprawozdania finansowego (8 h):
       a) badanie sprawozdań finansowych – obowiązek badania, wybór biegłego
       rewidenta, współpraca z biegłym,
       b) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wstępna i wskaźnikowa
       sprawozdań finansowych, elementy analizy dyskryminacyjnej.
11. Uregulowania prawne w zakresie (12 h):
       a) podatków lokalnych i majątkowych,
       b) innych obciążeń para fiskalnych: PFRON, opłata produktowa,
       c) podatku VAT,
       d) ubezpieczeń społecznych.
12. Elementy prawa (8 h):
        a) Kodeks cywilny – przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe,
        użytkowanie wieczyste, pełnomocnictw a prokura,
        b) Kodeks spółek handlowych – obowiązki jednostki w zakresie organizacji
        zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia, odpowiedzialność     
        cywilna członków zarządu i rady nadzorczej, przekształcenie spółki w inną spółkę,
        c) elementy prawa pracy i Kodeksu cywilnego w zakresie umów z pracownikami
        (o dzieło i zlecenia).
13. Organy podatkowe i skarbowe - procedury, kontrola (8 h):
        a) Ordynacja podatkowa,
        b) organy kontroli skarbowej, uprawnienia kontroli skarbowej, inspektorzy oraz
        pracownicy kontroli skarbowej,
        c) postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych,
        d) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych.
14. Kontrola wyników nauczania (5 h):
        a) Na zakończenie kursu uczestnicy piszą egzamin.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkolenia.oddk.pl
- faksem pod numerem 58/554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: s...@oddk.pl Wyświetl e-mail

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50  

Zobacz inne oferty

Ogłoszenie podstawowe

Cena

490 zł

Aktualizacja: 2 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

400 zł

Aktualizacja: 18 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

450 zł

Aktualizacja: 5 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

450 zł

Aktualizacja: 17 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
587357... Zadzwoń
a...@oddk.pl Wyświetl e-mail
ODDK Sp. z o.o. Sp.k.
Adres
Sopot Wyścigi / Karlikowo
Rzemieślnicza 33
Ważne jeszcze 80 dni (do 15.04.2020)
obserwuj to ogłoszenie
 • Numer ogłoszenia: 61648739
 • Data wprowadzenia: 29 czerwca 2018
 • Aktualizacja: 15 stycznia 2020
 • Wyświetleń: 213
 • Wyświetleń na liście: 9 079
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji
Zadzwoń SMS