Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości mieszkaniowej

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 20

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości mieszkaniowej

Cena

196 000

 • Liczba pokoi
  2
 • Piętro
  2
 • Rok budowy
  1970 r.
Jestem
Firmą
Adres
Elbląg
Cena za m2

3 629,63

Rodzaj nieruchomości
Mieszkanie
Liczba pięter w budynku
2
Powierzchnia
54 m2

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 marca 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/3/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:
prawa własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej usytuowanej w województwie warmińsko – mazurskim , miasto Elbląg, przy ul. Dębowej 39, w skład której wchodzi:
- lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o powierzchni użytkowej 54 m2  ;
- dwa pomieszczenia przynależne – gospodarcze o łącznej powierzchni 31,2 m2;
- udział wynoszący ½ części w nieruchomości wspólnej , w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wszystko położone w Elblągu, powiat Elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, przy ulicy Dębowej 39/2.


Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1E/00111558/0,

Dla nieruchomości wspólnej  prowadzona jest Księga Wieczysta nieruchomości nr EL1E/ 00020613 / 9.


Łączna cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż 196.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 13 czerwca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
Kopertę należy zaadresować:
Syndyk Renata Piętka
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
sygnatura akt EL1E/GUp/3/2022.
tytułując: NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Elbląg Dębowa

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 19.600,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset zł 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy
Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
Alior Bank Spółka Akcyjna.: 45 2490 0005 0000 4600 0002 1732

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Elbląg Dębowa EL1E/GUp/3/2022".

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 czerwca 2023r. pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 2023 roku o godzinie 15.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:
https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYg_VZ6P5OiHJBjbMQNQ?e=7LjUGt

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu [ukryte] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
czytaj więcej
 • Numer ogłoszenia: 65313088
 • Data wprowadzenia: 10.05.2023
 • Aktualizacja: 11.05.2023
Wróć do góry