Wróć do góry

Syndyk sprzeda dom w Rekowie Górnym

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 6
Cena

605 300

  • Liczba pokoi
    4
  • Rok budowy
    2010 r.
Jestem
Osobą prywatną
Adres
Rekowo Górne
Cena za m2

5 318,98

Rodzaj nieruchomości
Dom wolnostojący
Liczba pięter w budynku
1
Powierzchnia
113,80 m2
Powierzchnia działki
1 022 m2

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
 
w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż nieruchomości
wchodzącej w skład mas upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 291/22/MB
 
syndyk mas upadłości, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 20 lutego 2023r. zapadłym w sprawie VI GUp 291/22/MB 
 
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż majątku mas upadłości obejmujący:
 
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Koralowej 12 w Rekowie Górnym, gminie Puck, powiecie puckim, stanowiącej dz. ew. nr 51/24 o powierzchni 1022 m2;nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 113,80 m2,dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD2W/00032251/1
za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota niż 605.300,00 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
 
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
 
WARUNKI PRZETARGU
 
Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania SąduWarunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.
 
1.     Oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
 
2.     Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
 
3.     Kopertę należy zaadresować:
 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz RS Maciej Bartoszewicz
sygnatura akt VI GUp 291/22/MB
PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI
 
Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.
 
4.     Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
6.     Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:
Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B
84-200 Wejherowo
Alior Bank S.A.: PL 66 2490 0005 0000 4600 6436 1551
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Marlena Berlińska Tomasz Berliński” (VI GUp 291/22/MB).
 
7.     Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2023 roku  oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 Regulaminu Przetargu rachunek bankowy.
8.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w budynek B, sala 63.
9.     Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
 
 
Zapraszam do składania ofert
syndyk Dominika Bączek
 
 
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 65238240
  • Data wprowadzenia: 07.03.2023