Do czego potrzebne jest świadectwo pracy?

PK
23 kwietnia 2024 

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. Świadectwo jest niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych, przyda się także podczas podejmowania nowego zatrudnienia czy - w przypadku przedłużającego się okresu bez pracy - uzyskania zasiłku dla osób bezrobotnych.Co to jest świadectwo pracy?Świadectwo pracy to oficjalny dokument wystawiany przez pracodawcę, potwierdzający zatrudnienie osoby na określonym stanowisku w danej firmie.
Zawiera informacje na temat okresu zatrudnienia, funkcji pełnionych przez pracownika oraz jego osiągnięć i umiejętności. Świadectwo pracy może być wymagane przez przyszłych pracodawców podczas rekrutacji, służy bowiem jako dowód na zdobycie doświadczenia zawodowego i ocenę wykonywanych obowiązków.

Sprawdź, czy zarabiasz przeciętną krajowąCzy wydanie świadectwa pracy jest konieczne?Po wygaśnięciu zatrudnienia lub złożeniu przez pracownika wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Obowiązek wydania tego dokumentu dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (na okres próbny, czas określony i na czas nieokreślony), na podstawie której jest tworzony.
Aby otrzymać świadectwo pracy, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jest to obowiązek pracodawcy.


Zwolnienia grupowe. Stały trend czy tylko zmiana jakościowa Zwolnienia grupowe. Stały trend czy tylko zmiana jakościowa
Kiedy należy się odprawa? Odprawa pieniężna dla zwolnionego pracownika Kiedy należy się odprawa? Odprawa pieniężna dla zwolnionego pracownika

Po co jest świadectwo pracy?Świadectwo pracy jest podsumowaniem lat pracy w danym przedsiębiorstwie. Zawiera informacje istotne dla przyszłego pracodawcy, m.in. sposób zakończenia umowy, a także pozwala podsumować prawa oraz przywileje, z jakich skorzystał pracownik podczas zatrudnienia w danej firmie.

Świadectwo pracy jest niezbędne, żeby:
 • otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • określić wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego i/lub nagród jubileuszowych - dla nowego pracodawcy
 • ustalić staż ubezpieczeniowy pracownika w ZUS
 • otrzymać prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Urzędzie Pracy
 • starać się o emeryturę w ZUS

Oprócz tego świadectwo pracy zawiera wiele informacji będących potwierdzeniem zdobytych doświadczeń, m.in.:
 • stanowi dowód na zdobycie określonego doświadczenia zawodowego i umiejętności, co wpływa na pozytywne kreowanie wizerunku zawodowego na czas przyszłych rekrutacji
 • zawiera ocenę kompetencji - szczegółowy opis obowiązków oraz osiągnięć pozwala lepiej poznać profil pracownika, jego kompetencje i umiejętności
 • świadectwo pracy potwierdza, że zatrudnienie odbywało się zgodnie z przepisami prawa pracy.

Świadectwo pracy jest zatem niezwykle istotnym dokumentem dla każdego pracownika, ponieważ pozwala na zaprezentowanie swoich doświadczeń, umiejętności i osiągnięć potencjalnym pracodawcom, co może prowadzić do zdobycia kolejnych, atrakcyjniejszych stanowisk zawodowych.

Jak długo może trwać umowa o pracę na czas określony? Jak długo może trwać umowa o pracę na czas określony?

Co musi zawierać świadectwo pracy?Zgodnie z przepisami prawnymi świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące: okresu zatrudnienia, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?
 1. Dane osobowe pracownika: imię, nazwisko, data urodzenia, ewentualnie adres zamieszkania.
 2. Dane pracodawcy: nazwa firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także dane osoby uprawnionej do wystawienia świadectwa pracy.
 3. Okres zatrudnienia: precyzyjne daty, od kiedy do kiedy pracownik był zatrudniony w firmie.
 4. Stanowisko i zakres obowiązków: pełna nazwa stanowiska, jakie obowiązki wykonywał pracownik oraz jakie umiejętności nabył w trakcie zatrudnienia.
 5. Osiągnięcia i ocena pracy: informacje na temat osiągnięć pracownika, jego sukcesów, a także ocena jakości wykonywanych przez niego zadań.
 6. Powód rozwiązania umowy: wskazanie, czy pracownik odszedł z własnej inicjatywy, czy został zwolniony, oraz czy odbył okres wypowiedzenia.

Kiedy pracodawca musi wystawić świadectwo pracy?Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Dopuszcza się także możliwość wysłania dokumentu pocztą najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
PK