Inspektor / Gł. specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor / Gł. specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe administracyjne, prawne, ekonomiczne, zarządzanie, rachunkowość,
 • biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE i innych urządzeń biurowych,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji publicznej.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość prawa administracyjnego, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach,
 • znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
 • umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność czytania i interpretowania przepisów,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wyznaczania priorytetów w pracy i efektywnego zarządzania czasem,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej, rzetelność, dyspozycyjność,
 • dokładność i predyspozycje do pracy z liczbami, bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych,  
 • zdyscyplinowanie, umiejętność szybkiego uczenia się.
Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami, kontrahentami, podmiotami zewnętrznymi. Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku Urzędu, wyposażonego w windę i podjazdy. Miejsce wykonywania pracy w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 – parter. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do stanowiska pracy.

Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 • Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia i udział w komisjach przetargowych.
 • Przygotowanie zapytań ofertowych, umów i innych dokumentów.
 • Przygotowanie i kontrola dokumentów księgowych.
 • Nadzór nad BDO i deklaracjami odpadowymi dla budynków urzędu.
 • Dokonywanie zakupów i zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych.
 • Nadzór nad dostawcą usługi drukowania.
 • Przygotowanie analiz, zestawień i raportów.
 • Rozliczanie kosztów ubezpieczenia gminy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Sopotu w styczniu 2024 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopii decyzji/zaświadczeń posiadanych uprawnień budowlanych,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje /fakultatywnie/,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie – klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
Wzory dokumentów wymienionych w ogłoszeniu dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu na stronie internetowej www.bip.sopot.pl w zakładce PRACA W URZĘDZIE - DOKUMENTY DO POBRANIA.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, cv oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii ogólnej lub Wydziale Organizacji i Kadr  Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 pok. 65 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora / Głównego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w terminie do dnia 8 marca 2024 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne z punktu widzenia weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd Miasta Sopotu zamieszczone są na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Sopotu, z siedzibą 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, nr /58/ 52 13 751, e-mail: kancelaria@sopot.pl reprezentowany przez Prezydenta Miasta Sopotu.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@sopot.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
3.1 Realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta;
3.2 Przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji znajdują się na stronie www.bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta/ Dokumenty do pobrania.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 23.02.2024

Aktualizacja: 23.02.2024

Wróć do góry