Inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Księgowość
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27
Ogłoszenie nr 138223 / 28.05.2024
Inspektor Wojewódzki
Do spraw: rachunkowości i sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu, Oddział Księgowości

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:  Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Ważne do: 7 czerwca 2024 r.
Wynagrodzenie zasadnicze: 6200,00 zł brutto

Osoba na tym stanowisku:
 • Dekretuje i ewidencjonuje analitycznie wyciągi bankowe w zakresie wydatków budżetowych;
 • Sporządza przelewy bankowe w systemie Bankowości elektronicznej NBP;
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania kwartalne Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym i rachunkowym okresowe informacje o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach na zadania własne, przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego;
 • Sporządza projekt kwartalnego sprawozdania zbiorczego jednostkowego Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
 • Weryfikuje zapisy księgowe, uzgadnia salda kont księgowych oraz dokonuje niezbędnych księgowań w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej;
 • Weryfikuje i uzgadnia rozliczenia otrzymane od merytorycznych komórek organizacyjnych urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych podległych wojewodzie pomorskiemu
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pracy.
Kogo poszukujemy
 • Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku finanse i rachunkowość lub wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok praca w komórce finansowej w jednostce sektora finansów publicznych
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"
 • Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.
Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
 • praca administracyjno-biurowa
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
 • pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest
 • wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Informacje o etapach naboru dostępne są na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • test wiedzy (opcjonalnie),
 • sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Kopia dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
Aplikuj do: 7 czerwca 2024
W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 138223" na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w pokoju 24 w kancelarii ogólnej przy wejściu „A"
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 47/24

Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych”.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58) 30 77 141, (58) 30 77 530
Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/co-oferujemy2

Dokumenty należy złożyć do: 07.06.2024
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
dostępną pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/jak-zlozyc-dokumenty2

Wzory oświadczeń
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-177KB

Data dodania ogłoszenia: 28.05.2024

Wróć do góry