Ogłoszenie nieaktualne

Prezes Zarządu

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Kontrakt B2B
Branża / kategoria
Zarządzanie biurem
Poziom stanowiska
Dyrektor / Prezes
Charakter pracy
Stacjonarna,
Praca w terenie

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Chmielnie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1. Wykształcenie niezbędne: wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych; Wykształcenie preferowane: techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
2. Niezbędny staż pracy :
 1. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. pisemne lub w formie elektronicznej zgłoszenie, kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze wskazaniem niniejszego konkursu,
 2. CV - życiorys zawierający co najmniej opis doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz dodatkowych kwalifikacji, zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru ofert przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie
 3. w ramach prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”;
 4. list motywacyjny;
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 6. odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków;
 7. oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego;
 9. oświadczenie Kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 10. dodatkowo — Kandydaci urodzeni przed 1.08.1972 r. dołączyć winni do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informację o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego, tj. o spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 ze zm.);
 11. aktualne dane adresowe kandydata, nr telefonu, adres mailowy;
 12. oświadczenie o terminie gotowości podjęcia pracy w Spółce;
Pisemne zgłoszenia do konkursu zaadresowane na Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Chmielnie” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: [ukryte] . Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 30.04.2024 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki w pok. Nr 1 lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki) lub mailowo w terminie wyżej określonym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  biuletynu informacji publicznej GPK pod adresem: http://www.gpkchmielno.naszbip.pl/ogloszenia/n,konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-gminnego-przedsiebiorstwa-komunalnego-sp-z-o-o-w-chmielnie-1
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 83-333 Chmielno,
ul. Gryfa Pomorskiego 28 A, tel. email: biuro.gpk@chmielno.pl, tel. 572-508-381.

2. Dane osobowe Kandydatów, przetwarzane będą wyłącznie celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego - wyboru osoby na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego
28 A na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

3. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest warunkiem udziału w konkursie a żądanie ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

4. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po jego zakończeniu dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście przez Kandydatów,
w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

5. Dane osobowe Kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
6. Informacja o wynikach konkursu zawierająca imię, nazwisko oraz miejscowość opublikowana zostanie na stronie Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.gpkchmielno.naszbip.pl.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 19.02.2024

Aktualizacja: 08.04.2024

Wróć do góry