Wróć do góry

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka medyczna
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Centrum Samopomocy w Gdyni poszukuje do współpracy osoby na stanowisko: Psycholog
Wymiar czasu pracy:  1 etat
Czas pracy:  poniedziałek - piątek 8-18 (wg grafiku / 8 godzin dziennie)
Zatrudnienie od lutego 2023

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe - psychologia,
 • wiedza i doświadczenie dotyczące problematyki zdrowia psychicznego i systemu wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1876), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
Zakres obowiązków:
 • Udzielanie wsparcia psychologicznego uczestnikom Centrum Samopomocy w Gdyni
 • Prowadzenie zajęć grupowych rozwijających umiejętności uczestników,   
 • Współrealizacja akcji edukacyjnych w obszarze zdrowia psychicznego organizowanych przez Centrum Samopomocy (Akcja Róża od Św. Walentego, Dni Solidarności
  z Osobami Chorującymi Psychicznie i inne)
 • Animacja i pobudzanie społeczności klubowej
Zgłoś się jeżeli:
 • Zapoznałeś się z działalnością www.centrumsamopomocy.pl oraz klubów samopomocy www.klub123gdynia.pl, FB:  Klub 123 Gdynia, Chrzan House
 • Sprawdziłeś/łaś jaka jest idea samopomocy
 • Posiadasz jakieś hobby, którym chciałbyś/chciałabyś się podzielić z uczestnikami klubu samopomocy

Czekamy na Twoje dokumenty i oświadczenia:
 • CV i List motywacyjny
Dokumenty opatrzone oświadczeniami:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjny/CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).

Propozycja oświadczenia, które kandydat może zamieścić na swoich dokumentach
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Samopomocy w Gdyni przez okres najbliższych 9 miesięcy.

należy przesłać na adres: [ukryte]   do 19.01.2023
Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Więcej informacji pod numerem telefonu: [ukryte]

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Samopomocy w Gdyni, ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Centrum Samopomocy.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Samopomocy inspektorem ochrony danych:
1) e-mail: iod@cargdynia.pl
2) Centrum Samopomocy w Gdyni, ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego . Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Centrum Samopomocy w Gdyni będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane:
1) Centrum Administracyjno Rozliczeniowe, 81- 265 Gdynia, ul. Grabowo 2 jednostka Gminy Miasta Gdyni powołana w celu zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej
i organizacyjnej administratora;
2) wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku złożenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Samopomocy, będą one przetwarzane maksymalnie 9 miesięcy.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawienia) swoich danych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym);
4) ograniczenia przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. z 2020 r. poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2369);
Art. 221 §1 pkt. 4 6 Kp w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony ośób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. Zm.) (dalej RODO). W przypadku danych okreslonych w art. 221§ 1 pkt. 1-3 Kp podstawą jest art 6 ust. 1 lit. C RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65167805
 • Data wprowadzenia: 12.01.2023