Specjalista ds. produktów infrastrukturalnych

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista ds. produktów infrastrukturalnych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Energetyka,
Infrastruktura,
Prawo
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Jesteśmy powołanym przez samorząd województwa funduszem wspierającym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz infrastrukturę regionu poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Zapewniamy finansowanie projektów wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza.

Poszukujemy osoby na stanowisko:
 • Specjalista ds. produktów infrastrukturalnych
   
Miejsce pracy:
 • Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27
Zakres zadań i odpowiedzialności:
 • opracowywanie koncepcji oraz dokumentacji nowych produktów finansowych,
 • przeprowadzanie procesu wyboru bezpośrednich Odbiorców Wsparcia lub Pośredników Finansowych w obszarze działalności Sekcji (w tym m.in. ocena wniosków aplikacyjnych/pożyczkowych oraz uczestnictwo w przygotowywaniu i zawieraniu umów),
 • udział w rozpoznaniu potrzeb rynkowych i trendów rozwojowych w obszarze działalności Sekcji,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań, przygotowywanie prezentacji, archiwizacja dokumentów i inne prace związane z działalnością Sekcji.
Wymagania:

Wykształcenie:
 • wyższe magisterskie (preferowane: ekonomia, finanse, inżynieria, budownictwo, zarządzanie, prawo, administracja – lub studia podyplomowe/certyfikowane kursy w ww. zakresie)
Doświadczenie:
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku (w instytucji finansowej w zakresie finansowania podmiotów instytucjonalnych lub w instytucji wspierającej rozwój podmiotów instytucjonalnych),
 • doświadczenie w obszarach: oceny wykonalności projektów inwestycyjnych, analizy ekonomiczno-finansowej projektów i instytucji oraz przygotowania dokumentacji produktów / projektów inwestycyjnych,
Wiedza i umiejętności:
 • znajomość tematyki finansów (w szczególności przedsiębiorstw),
 • znajomość tematyki instrumentów finansowych (przede wszystkim dłużnych, gwarancyjnych, kapitałowych), w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • znajomość tematyki procesu inwestycyjnego w budownictwie, w tym w zakresie ochrony środowiska,
 • znajomość podstaw prawa w zakresie rachunkowości, prawa gospodarczego, ustanawiania zabezpieczeń itp.,
 • umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach w obszarze zadań i odpowiedzialności,
 • umiejętność pozyskiwania informacji w przedmiocie nowych produktów finansowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność opracowywania korespondencji, sprawozdań i analiz.
 • profesjonalizm, zaangażowanie, współpraca, odpowiedzialność, zdolności analityczne, gotowość do poszerzania wiedzy, samodzielność, kreatywność, otwartość.
Mile widziane:
 • doświadczenie w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego w budownictwie, licencja rzeczoznawcy majątkowego lub studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości lub znajomość zagadnień dot. Inicjatywy JEREMIE, JESSICA, pomocy publicznej, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, OZE
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza na czas określony),
 • przyjazne środowisko pracy,
 • dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
 • ruchomy czas pracy,
 • atrakcyjny system wynagradzania w tym premia uznaniowa,
 • benefity pozapłacowe (m. in. opieka medyczna, świadczenie urlopowe, karta MultiSport, świadczenie za niekorzystanie z samochodu, inne).
 • Jeśli nie spełniasz wszystkich wskazanych powyżej wymagań, ale uważasz, że możesz wnieść do naszej organizacji ważne kompetencje – aplikuj!

Prosimy o dodanie klauzuli:

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR Sp. z o. o.) z siedzibą w Gdańsku, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk
- adres e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy: iod@pfr.pomorskie.eu.

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnego procesu postępowania rekrutacyjnego, a także kolejne nabory pracowników jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę.

Podstawa przetwarzania danych
W przypadku danych osobowych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1320), dalej jako KP oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek ciążący na administratorze.
Dane osobowe określone w art. 22(1) § 1 pkt. 4 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. KP, podstawą przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO działania podjęte przed zawarciem umowy.

Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zawarte w ofercie pracy/CV będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończonym procesie postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, w tym Pracuj.pl oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

*Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65540681

Aktualizacja: 07.12.2023

Wróć do góry