Specjalista/Specjalistka ds. Projektów

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista/Specjalistka ds. Projektów

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Zarządzanie biurem
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: od Młodszego Specjalisty/Młodszej Specjalistki do Specjalisty/Specjalistki ds. Projektów w Dziale Rozwoju i Współpracy.

Wymiar etatu: pełen etat (równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin).

Główne obowiązki:
 • koordynacja projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich,
 • monitorowanie oraz bieżąca analiza możliwości pozyskania środków na realizację zadań instytucji ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich),
 • opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków ze środków krajowych (np. ministerialnych) i wspólnotowych (np. transgranicznych),
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów, wniosków o płatność, raportów i harmonogramów według wytycznych zawartych w umowach o dofinansowanie,
 • udział w spotkaniach projektowych, stały kontakt z partnerami projektów,
 • organizacja działań projektowych w Centrum i poza jego siedzibą, obecność i nadzór podczas realizowanych działań,
 • ścisła współpraca z innymi działami w zakresie działań projektowych,
 • przygotowywanie umów i innych dokumentów, zgodnie z regulaminem zamówień Centrum,
 • opracowywanie ofert i innych materiałów, przygotowywanie prezentacji na potrzeby Centrum,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych dot. projektów,
 • kontakt i współpraca z zewnętrznymi partnerami i angażowanie ich we współtworzenie i realizację działań.
Wykształcenie:
 • wyższe.
Wymagania niezbędne:
 • przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • orientacja w programach krajowych i europejskich,
 • umiejętność wystąpień publicznych oraz prowadzenia prezentacji,
 • umiejętność efektywnej pracy również pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • zdolności organizatorskie oraz dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury,
 • pracę w zgranym i kreatywnym zespole,
 • benefity pracownicze, m.in. dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, bony podarunkowe, nagrody uznaniowe.
Składanie dokumentów:
CV należy składać drogą elektroniczną na adres [ukryte] , drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki Experyment, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki Experyment w Gdyni oferta pracy – Od Młodszego Specjalisty do Specjalisty ds. Projektów” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) do dnia 02.03.2024 r.
Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Dane osobowe
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, biuro@experyment.gdynia.pl (dalej: CNE).
Wszelkie pytania, żądania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych osobowych CNE:
iod@experyment.gdynia.pl
58 72 73 985, +48 500 472 830.

2. Zakres danych i cele ich przetwarzania
Zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, określa art. 221 § 1 Kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowe dane, poza wymienionymi powyżej, kandydat podaje dobrowolnie, z własnej inicjatywy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji, dodatkowo dane wybranych kandydatów będą przetwarzane dalej na potrzeby:
b) zawarcia umowy,
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy przetwarzania danych osobowych określa art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO:
a) dla celów określonych w pkt. 2 lit. a i b podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b) dla celów określonych w pkt. 2 lit c podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zapisami prawa;
c) jeśli w złożonym CV znajdą się dane dodatkowe podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO - tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zamieszczenie tych danych.

Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: rekrutacja@experyment.gdynia.pl lub iod@experyment.gdynia.pl.

Operacje przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z przepisami, także po jej wycofaniu.

4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych dla celów określonych w pkt 2 lit. a, b i c jest wymogiem ustawowym i warunkiem udziału w rekrutacji.
Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE
w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.

CNE udostępni dane osobowe:
podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
organom państwowym, instytucjom prawnie umocowanym w uzasadnionych okolicznościach.

6. Przekazywanie danych
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7. Okres przechowywania danych
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.

8. Prawa osób których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CNE dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje jej też prawo do przenoszenia danych.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Skarga
Każdej osobie która uzna, że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 21.02.2024

Wróć do góry