Starszy Specjalista w Dziale Nadzoru i Kontroli

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Specjalista w Dziale Nadzoru i Kontroli

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
5000 - 8000
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Kontrola jakości / Audyt
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna,
Praca w terenie
Wymagane doświadczenie
Tak

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami znajduje się:
Ogłoszenie WFOŚ-110-I/(3/2024) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (wfos.gdansk.pl)

PODSTAWOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ
 1. Prowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięć, w szczególności dofinansowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na obszarze województwa pomorskiego, w tym m.in.:
 
 •  analiza dokumentacji wskazanej do kontroli (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie
  lub oświadczenie woli o zawarciu umowy dofinansowania, wniosek o płatność wraz z załącznikami,
   protokoły odbioru wykonawcy, dokumenty księgowe i inne),
 •  przygotowywanie zakresu kontroli umożliwiającego zweryfikowanie stanu faktycznego podczas  
   kontroli w miejscu realizacji inwestycji,
 •  przygotowanie planów kontroli dla każdego wyjazdu w miejsce realizacji inwestycji,
 •  ustalanie z beneficjentem terminów kontroli w miejscu realizacji inwestycji,
 •  prowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi regulacjami
   wewnętrznymi i wytycznymi,
 •  sporządzanie dokumentacji fotograficznej, oświadczeń, notatek służbowych,
 •  dokumentowanie ustaleń z kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia poprzez sporządzanie podczas  
   jej przeprowadzania odpowiednich protokołów,
 •  formułowanie uwag i zaleceń pokontrolnych,
 •  dokumentowanie wyników przeprowadzonej kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
2. Prowadzenie kontroli na dokumentach prawidłowości realizacji umów dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
3. Udział w działaniach związanych ze zwalnianiem zabezpieczeń umów o dofinansowanie.
4. Udział w obsłudze formalno-finansowej porozumień i umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu realizacji wspólnych programów priorytetowych.
5. Obsługa informatyczna wykonywanych czynności, w tym w szczególności obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego.


WYMAGANIA KONIECZNE (FORMALNE):
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia kontroli.
 3. Posiadanie prawa jazdy kategorii B co najmniej 5 lat.
 4. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym biegła obsługa pakietu MS Office.
 5. Umiejętność krytycznej analizy, oceny dokumentów i stanu faktycznego zastanego w miejscu realizacji przedsięwzięcia pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami udzielania dofinansowania, zawartymi umowami i złożonymi oświadczeniami.
 6. Umiejętność jasnego i precyzyjnego redagowania pism i interpretowania przepisów prawa.

WYMAGANIA DODATKOWE/MILE WIDZIANE
 1. Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku/specjalizacji szeroko rozumianej ochrony środowiska i/lub w zakresie budownictwa.
 2. Doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia kontroli obejmujące kontrolę przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym robót budowlanych w zakresie wymiany źródła ciepła lub/i termomodernizacji budynku.
 3. Znajomość przepisów, procedur i wytycznych w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, realizacji oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, UE i/lub środków publicznych.
 4. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.)”
  (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o prawach Kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach naboru na wolne stanowisko pracy (wyrażeniu zgody)
  (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B co najmniej 5 lat
  (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku).

Dodatkowo (opcjonalnie):
 • mile widziane kserokopie dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje, referencje.
2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski.
3. Dokumenty potwierdzające 3-letnia doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia kontroli winny jednoznacznie potwierdzać wymagane doświadczenie zawodowe.
4. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie ww. dokumentów i oświadczeń. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 1. Termin składania ofert upływa z dniem 7 marca 2024 r. o godz. 16:00.
Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.
 1. Możliwe formy złożenia oferty:
 
 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na Starszego Specjalistę w Dziale Nadzoru i Kontroli – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(3/2024) z dnia 22 lutego 2024 r.”:
· za pośrednictwem poczty na adres WFOŚiGW w Gdańsku: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk,
      lub
 • bezpośrednio w kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
        lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [ukryte] , z tytułem „Oferta zatrudnienia na Starszego Specjalistę w Dziale Nadzoru i Kontroli – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(3/2024) z dnia 22 lutego 2024 r.”
Informacje o firmie
Główny obszar działania na stanowisku Starszego Specjalisty w Dziale Nzdzoru i Kontroli: analizy finansowe, kontrole na dokumentach umów dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, kontrole w miejscu realizacji przedsięwzięcia, współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działamy dla ludzi i środowiska!
Dzięki naszym działaniom, zmienia się region: znika azbest, likwidowane są nieefektywne kotły, powstają mikroinstalacje retencyjne, rozwija się gospodarka wodno-ściekowa, pomorskie jednostki OSP i WOPR otrzymują nowy sprzęt.

Jesteśmy partnerem dla samorządu województwa pomorskiego, lokalnych samorządów, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Realizujemy szereg inicjatyw, zyski z tego są olbrzymie: czyste powietrze, czyste wody, zadbane tereny zielone, mniej odpadów trafia na wysypisko.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Informacja o prawach Kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest zamieszczona na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku. Podpisane oświadczenie (wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku) o zapoznaniu się z informacją jest dokumentem wymaganym przy składaniu oferty zatrudnienia.

Podpisane oświadczenie o następującej treści: Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.)(wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku) jest dokumentem wymaganym przy składaniu oferty zatrudnienia.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 26.02.2024

Aktualizacja: 07.03.2024

Wróć do góry