Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

kc
23 września 2023 

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej? Certyfikat jest obowiązkowy w kilku określonych przypadkach, np. podczas sprzedaży, wynajęcia, sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo charakterystyki energetycznej mogą wystawić wyłącznie osoby posiadające wskazane uprawnienia.Kto wydaje świadectwo energetyczne?Świadectwo energetyczne mogą przygotować wyłączne osoby spełniające kryteria ustalone w przepisach. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kto wydaje świadectwo energetycznej? Dokument przygotowuje osoba, która ma wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.Świadectwo energetyczne wydaje osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • ma uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane),
 • albo ukończyła studia wyższe z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,
 • albo ukończyła inne studia wyższe oraz podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.


Świadectwa energetyczne. Ceny i czas przygotowania Świadectwa energetyczne. Ceny i czas przygotowania

Osoba uprawniona do wystawienia świadectwa energetycznego powinna znaleźć się w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dostępnym jako część centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz zawiera takie informacje jak imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontroli, numer jej uprawnień budowlanych (jeśli je posiada), numer wpisu, datę wpisu.

Jak wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?Osoby uprawnione do wystawienia świadectwa energetycznego mają obowiązek:

 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej,
 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat,
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowywać należy przez okres ważności świadectwa. Na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju należy udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Certyfikat to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb w domu czy mieszkaniu. Uwzględnia się energię na ogrzewanie, wentylację, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia oraz oświetlenia. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają oszacować roczne zapotrzebowanie na energię.Jak wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej? Osoba uprawniona wyposażona w odpowiednią wiedzę wykorzystuje do sporządzenia świadectwa oprogramowanie branżowe. System umożliwia wykonanie właściwych obliczeń na podstawie wskazanych parametrów.

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej? W praktyce przygotowywaniem świadectw energetycznych zajmują się różne jednostki głównie z branży budowalnej, a także instalacyjnej. Na rynku dostępne są również firmy dedykowane wyłącznie tworzeniu certyfikatów.

Świadectwo energetyczne - cenyIle kosztuje świadectwo energetyczne? Koszt przygotowania dokumentu zależy od kilku parametrów, m.in. rodzaju budynku, metrażu czy wykorzystanych instalacji.

Świadectwo energetyczne 2023 - zmiany. Czy jest obowiązkowe? Świadectwo energetyczne 2023 - zmiany. Czy jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne - ceny:

 • mieszkanie - od 300 do 400 zł
 • domy jednorodzinne - od 600 do 800 zł
 • budynki użyteczności publicznej - od 1200 do 3500 zł

Ceny świadectw energetycznych różnią się także w zależności od lokalizacji. Najwięcej trzeba zapłacić w dużych miastach, np. Gdańsku, Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.
kc