Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej?

kc
25 kwietnia 2023 

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej? Po pierwsze, należy pamiętać, że działki ROD nie można kupić. Nabywca jest właścicielem wyłącznie roślin czy obiektów, a w stosunku do gruntu otrzymuje prawo do korzystania. Szukając działki na rynku wtórnym warto mieć świadomość, że niezbędna będzie umowa przeniesienia praw do działki.







Umowa przeniesienia praw do działki



Zgodnie z przepisami działkę ROD można nabyć na dwa sposoby:

 • poprzez przeniesienie prawa do działki na osobę zainteresowaną (umowa przeniesienia praw do działki),
 • poprzez wystąpienie o prawo do działki do zarządu ROD (umowa dzierżawy działkowej).

Działkowiec ma możliwość przeniesienia prawa i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz innej osoby. Przepisy zakładają, że umowa powinna mieć formę papierową z poświadczeniem tożsamości osób podpisujących przez notariusza.

Działka rekreacyjna - co to jest? Koszty, regulacje prawne, oferty Działka rekreacyjna - co to jest? Koszty, regulacje prawne, oferty

Nabywca ma obowiązek złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki. Do dokumentu należy dołączyć jeden z egzemplarzy właściwej umowy z poświadczeniem notariusza. Stowarzyszenie ogrodowe może zaakceptować albo odrzucić wniosek. Zazwyczaj zarząd odrzuca wniosek w sytuacji, gdy właściciel na co dzień mieszka daleko od działki, np. w innym mieście czy regionie, a powiązania z lokalną społecznością są wątpliwe. Zarząd może obawiać się, że działka będzie leżała odłogiem przez większość roku. Organ ma 2 miesiące na wydanie decyzji.

Należy również pamiętać o złożeniu we właściwym Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji podatkowej i wniesieniu należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej?



Umowa kupna działki ogrodowej to w praktyce umowa przeniesienia praw do działki. Pierwszą stroną jest dotychczasowy użytkownik, a drugą nabywca. Dokument musi zostać podpisany w obecności notariusza, który potwierdzi tożsamość stron. Umowa powinna zostać przygotowana w 3 egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla zarządu ROD. Notarialne poświadczanie jest niezbędne w przypadku wyłącznie jednego dokumentu. Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej?

Umowa przeniesienia praw do działki powinna zawierać informacje takie jak m.in.:

 • data zawarcia,
 • dane zbywcy albo zbywców - imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego,
 • dane nabywcy albo nabywców - imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego,
 • przedmiot umowy,
 • oświadczenie zbywcy,
 • oświadczenie nabywcy,
 • wielkość wynagrodzenia za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów,
 • termin zapłaty wynagrodzenia,
 • prawa i obowiązki nabywcy jako działkowca.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim przepisy Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Kodeksu cywilnego.

Ogrody działkowe. Jak wygląda likwidacja lub sprzedaż? Ogrody działkowe. Jak wygląda likwidacja lub sprzedaż?

Umowa dzierżawy działkowej



Drugi sposób na nabycie działki ROD to zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD. Przyszły nabywca powinien znaleźć wolny teren, a następnie zgłosić się do konkretnego organu, który dopełni z zainteresowanym wszystkich formalności. W ramach umowy dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać nabywcy działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków. Natomiast działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.



Ile kosztuje działka ROD w Gdańsku i Gdyni?



W Gdańsku ceny działek ROD zaczynają się od około 20 tys. zł za teren o powierzchni 300 m kw. Najwyższe ceny osiągają działki o metrażu od 250 do nawet 1000 m kw. i niewielkiej zabudowie, np. z murowanym domkiem z podpiwniczeniem. Na ostateczną cenę działki wpływa metraż, zabudowania oraz nasadzenia. Najdroższe działki w Gdańsku kosztują od 50 do nawet 150 tys. zł.

W Gdyni ceny działek ROD kształtują się na poziomie od 25 do 95 tys. zł.

Ogródki działkowe: użytkowanie wieczyste i co potem? Ogródki działkowe: użytkowanie wieczyste i co potem?
kc