Obowiązek meldunkowy 2023. Czy jest obowiązek meldunku?

kc
22 września 2023 

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich obywateli oraz cudzoziemców decydujących się na zostanie w kraju dłużej niż okres wskazany w przepisach. Jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania? O czym warto pamiętać?Czy jest obowiązek meldunku?W Polsce funkcjonuje obowiązek meldunku dotyczący nie tylko obywateli, ale również cudzoziemców.

Obowiązek meldunkowy obywateli polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu za granicę,
 • zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu za granicę,
 • zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Miejsce zamieszkania a zameldowaniaMiejsce zamieszkania a zameldowania to w niektórych przypadkach dwa różne miejsca. Miejscem zamieszkania nazywana jest miejscowość, w której dana osoba przebywa, mając jednocześnie zamiar stałego pobytu. Oznacza to, że miejsce zamieszkania to adres, pod którym faktycznie się mieszka.

Zmiana adresu zameldowania 2023 - jak się przemeldować i jakie dokumenty są potrzebne? Zmiana adresu zameldowania 2023 - jak się przemeldować i jakie dokumenty są potrzebne?

Adres zameldowania to sfera prawa administracyjnego, co jest związane z obowiązkiem meldunkowym. Na taki obowiązek wskazuje art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Polega on na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Polski, jak również powrotu z wyjazdu.

Czy można mieszkać bez meldunku?Zgodnie z przepisami każdy obywatel oraz cudzoziemiec mieszkający w Polsce musi mieć meldunek. Należy zameldować się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące.

Na pobyt stały należy zameldować się w przypadku mieszkania w danej lokalizacji na stałe. Natomiast na pobyt tymczasowy przebywając w danej lokalizacji przez ponad 3 miesiące - pozwala to zachować meldunek w miejscu pobytu stałego.Kto może zameldować osobę w mieszkaniu? • samodzielne zameldowanie - melduje się osoba, która jest właścicielem lokalu albo ma inny tytuł prawny i widnieje w księdze wieczystej,
 • pełnomocnik,
 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny w przypadku niepełnoletniego dziecka,
 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny w przypadku osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych,
 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny w przypadku osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Jak się zameldować?Możliwości zameldowania są dwie - samodzielnie przez Internet albo w urzędzie. Jak się zameldować?

Samodzielnie przez Internet mogą zameldować się osoby, które są właścicielem lokalu albo posiadają inny tytuł prawny oraz widnieją w księdze wieczystej lokalu. Wizyta w urzędzie nie jest konieczna także w sytuacji zameldowania niepełnoletniego dziecka pod warunkiem, że w rejestrze PESEL wpisano również PESEL rodzica. System zamelduje dziecko automatycznie, gdy w księdze wieczystej są dane rodzica albo dziecka, a adres lokalu się zgadza.

Najem okazjonalny - co to jest i jak podpisać umowę? Najem okazjonalny - co to jest i jak podpisać umowę?

W urzędzie gminy można zameldować się samodzielnie albo przez pełnomocnika. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny melduje osobę jeżeli nie ma zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Warto pamiętać, że dokumenty należy złożyć najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania w lokalu, w którym odbywa się zameldowanie.

Co jest potrzebne do zameldowania?Do zameldowania potrzebne są wymagane dokumenty. Szczegółowe listy dostępne są na stronie www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace.

Co jest potrzebne do zameldowania w urzędzie?

 • wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz pobytu czasowego,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, jak: wypis aktu notarialnego, umowa najmu, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjną, bądź orzeczenie sądu, do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • pełnomocnictwo (jeśli zmiana adresu zameldowania jest dokonywana przez pełnomocnika),
 • jeżeli osoba wnioskująca nie jest właścicielem nieruchomości: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Do zameldowania się przez Internet, potrzebny jest profil zaufany, certyfikat kwalifikowany albo e-dowód. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty, jak tytuł prawny do nieruchomości, trzeba posiadać w wersji elektronicznej.

Pytanie do prawnika. Najem mieszkania obcokrajowcom Pytanie do prawnika. Najem mieszkania obcokrajowcom

Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Kara za brak meldunkuPrzepisy nie przewidują kary za brak meldunku.
kc