Umowa przeniesienia prawa do działki. Czy można wykupić na własność działkę ROD?

kc
23 czerwca 2024 

Umowa przeniesienia prawa do działki polega na przeniesienie prawa do użytkowania działki z aktualnego użytkownika na osobę zainteresowaną. Warto pamiętać, że działki ROD nie można kupić na własność, a uzyskuje się prawo do dzierżawy gruntu. Nabywca jest właścicielem wyłącznie posadzonych roślin, tzw. naniesień i obiektów na działce.Na czym polega kupno działki ROD?Działka ROD należy do Polskiego Związku Działkowców. Nie stajesz się właścicielem gruntu, a jedynie nabywasz prawo do korzystania z terenu. Ogródki działkowe posiadają wytyczne dotyczące wielkości budynku, który może powstać, a także obowiązuje na nich zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności zarobkowej.

Działka rekreacyjna - co to jest? Koszty, regulacje prawne, oferty Działka rekreacyjna - co to jest? Koszty, regulacje prawne, oferty

Potocznie mówi się o kupnie działki ROD, ale formalnie sytuacja dotyczy przeniesienia prawa do działki na osobę zainteresowaną (umowa przeniesienia praw do działki) albo wystąpienia o prawo do działki do zarządu ROD (umowa dzierżawy działkowej).

Umowa przeniesienia praw do działki, czyli zawarcie umowy między osobami fizycznymi, to częstsze rozwiązanie.

Działka ROD - ile kosztuje?Nabycie praw do korzystania z działki ROD wiąże się z opłatą. W przypadku umowy przeniesienia praw do działki osoba nabywająca płaci wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty aktualnemu użytkownikowi.Nowy nabywca musi również liczyć się z dodatkowymi opłatami na rzecz zarządu ogrodu:

 • podwyższoną opłatą ogrodową przeznaczoną na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD - nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD,
 • podwyższoną opłatą ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD - nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.

Każdy działkowiec uczestniczy również w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. W sytuacji, gdy zbywca nie uregulował opłat w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Warto również pamiętać o rozliczeniach za wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki.

Czy opłaca się kupować działkę ROD?Działka ROD to własny kawałek zieleni w środku miasta. Miejsce, gdzie możesz uprawiać warzywa i owoce, a także organizować spotkania z rodziną i przyjaciółmi. W porównaniu z działką rekreacyjną poza miastem, działka ROD wiąże się z niższymi kosztami utrzymania. Nie musisz płacić podatku od nieruchomości, a opłaty za media i wywóz śmieci są zazwyczaj niższe. Ceny działek ROD w ostatnich latach rosną. Jeśli kupisz działkę w atrakcyjnej lokalizacji, może ona stanowić dobrą inwestycję na przyszłość.

Umowa przeniesienia prawa do działkiUmowa przeniesienia prawa do działki musi zostać podpisana w obecności notariusza, który potwierdzi tożsamość stron. Powinna zostać przygotowana w 3 egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla zarządu ROD. Notarialne poświadczenie jest niezbędne w przypadku wyłącznie jednego dokumentu.

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej? Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej?

Umowa przeniesienia praw do działki powinna zawierać informacje takie jak m.in.:

 • data zawarcia,
 • dane zbywcy albo zbywców - imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego,
 • dane nabywcy albo nabywców - imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego,
 • przedmiot umowy,
 • oświadczenie zbywcy,
 • oświadczenie nabywcy,
 • wielkość wynagrodzenia za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów,
 • termin zapłaty wynagrodzenia,
 • prawa i obowiązki nabywcy jako działkowca.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim przepisy Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Kodeksu cywilnego.

Nabywca ma obowiązek złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki. Do dokumentu należy dołączyć jeden z egzemplarzy właściwej umowy z poświadczeniem notariusza. Stowarzyszenie ogrodowe może zaakceptować albo odrzucić wniosek. Zazwyczaj zarząd odrzuca wniosek w sytuacji, gdy właściciel na co dzień mieszka daleko od działki, np. w innym mieście czy regionie, a powiązania z lokalną społecznością są wątpliwe. Zarząd może obawiać się, że działka będzie leżała odłogiem przez większość roku. Organ ma 2 miesiące na wydanie decyzji.

Należy również pamiętać o złożeniu we właściwym Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji podatkowej i wniesieniu należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.
kc