Użytkowanie wieczyste. Jak przebiega przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?

kc
31 marca 2024 

Użytkowanie wieczyste to forma prawa, która jest stopniowo zastępowana prawem własności. 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, przekształciło się we własność. W 2023 r. możliwość otrzymali również przedsiębiorcy na mocy nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak przebiega przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?Użytkowanie wieczyste - co to jest?Użytkowanie wieczyste dotyczy gruntów:

 • należących do Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miast przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki,
 • należących do Skarbu Państwa położonych poza granicami, ale włączonymi do planu zagospodarowania przestrzennego miasta przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki,
 • stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Grunty mogły zostać oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, w zamian za opłatę, zazwyczaj na 99 lat.

Kodeks cywilny określa, że w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Opłata za użytkowanie wieczysteOpłata za użytkowanie wieczyste ma charakter roczny. Wieczysty użytkownik ma obowiązek uiszczać opłatę przez cały okres trwania prawa.

Koniec użytkowania wieczystego1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, przekształciło się we własność. W 2023 r. możliwość otrzymali również przedsiębiorcy na mocy nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Przepisy jednak nieco różnią się w przypadku przedsiębiorców. Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej musi wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz i ma na to 12 miesięcy od dnia wejścia przepisów w życie. Nie obowiązuje to w przypadku m.in. gruntów, w stosunku do których użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 31 grudnia 1997 r., a także grunty Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym czy parkom narodowym.

Przepisy wskazują, że cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego-przedsiębiorcę, wynosi co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, a przy płatności ratalnej 25-krotność opłat rocznych.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe tzn. nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami takimi jak:

 • mieszkalne jednorodzinne,
 • mieszkalne wielorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 • o których mowa w pkt 1 lub 2 ustawy, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zaświadczenie potwierdza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokument wydaje właściwy terytorialnie dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wydanie zaświadczenia na wniosek wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł na rachunek urzędu gminy, właściwego dla siedziby oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do którego składany jest wniosek. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Ile kosztuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?Przekształcenie wiąże się z opłatą stanowiącą równowartość 20 opłat każda w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia.

Osoby fizyczne (właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym), które zdecydują się na wniesienie opłaty jednorazowej mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty w pierwszych 6-ciu latach od przekształcenia. W pierwszym roku przekształcenia bonifikata wynosi 60% od całej 20-to letniej opłaty jednorazowej. W drugim roku od przekształcenia bonifikata wynosi 50% od 19-to letniej opłaty jednorazowej. W kolejnych latach bonifikata jest o 10% niższa.

Ogródki działkowe: użytkowanie wieczyste i co potem? Ogródki działkowe: użytkowanie wieczyste i co potem?

Jak sprawdzić wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste?Opłaty za użytkowanie wieczyste reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wysokość ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.

Na opłatę wpływa cena nieruchomości gruntowej oraz cel na jaki nieruchomość gruntowa została oddana:

 • za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny nieruchomości gruntowej;
 • za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny;
 • za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny;
 • za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1% ceny;
 • za nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości przeznaczone na te cele - 1% ceny;
 • za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny;
 • za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny;
 • za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny.

Konkretne informacje można otrzymać w m.in. Urzędzie Miejskim.

Umowa użyczenia lokalu. Czym się różni umowa użyczenia od umowy najmu? Umowa użyczenia lokalu. Czym się różni umowa użyczenia od umowy najmu?

Użytkowanie wieczyste a własnośćJaka jest różnica między własnością a użytkowaniem wieczystym? Użytkowanie wieczyste jest prawem zbliżonym do własności, ale posiada pewne ograniczenia. Prawo własności jest szerszym i silniejszym prawem, dającym właścicielowi więcej możliwości.
kc