Wczasy pod gruszą 2024. Ile wynoszą wczasy pod gruszą?

kc
12 maja 2024 

Wczasy pod gruszą to jedna z forma wsparcia jaką pracodawca może udzielić pracownikowi. Zasady przyznawania dofinansowania powinny zostać określone w wewnętrznym regulaminie, a wysokość świadczenia zależy od sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny.Wczasy pod gruszą - co to?Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa dla dofinansowania do wypoczynku z funduszu socjalnego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą utworzyć pracodawcy zatrudniający minimum 50 pracowników albo co najmniej 20 i mniej niż 50, o ile z wnioskiem o utworzenia Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawca decyduje, jak wykorzysta zgromadzone środki. Może to być dofinansowanie do urlopu, ale również działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna czy pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa. Firma nie ma obowiązku oferowania możliwości skorzystania z wczasów pod gruszą.

Wczasy pod gruszą - ile?W przepisach nie ma uniwersalnej wielkości dofinansowania. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a pracownik otrzymuje inną kwotę odpowiadającą warunkom zawartym w regulaminie. Osoby znajdujące się w różnych sytuacjach materialnych nie powinny otrzymać dofinansowania w takiej samej wysokości.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2024? Zazwyczaj pracodawcy przyznają wsparcie w wysokości od 500 do 2000 zł, ale nie jest to ogólnie przyjęta zasada.

Zgodnie z zapisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wczasy pod gruszą nie mogą być kwotą wyższą niż wysokości odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego.

W 2024 roku w przypadku pracy na pełny etat wczasy pod gruszą mogą wynieść maksymalnie 2417,14 zł. Nieco wyższa kwota dotyczy pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2024 roku wczasy pod gruszą dla wymienionej grupy pracowników wynoszą maksymalnie 3222,86 zł przy pracy na pełny etat.

Wczasy pod gruszą - ile dni?Żeby otrzymać wczasy pod gruszą pracownik musi wykorzystać urlop w wymiarze nieprzerwanych 14 dni kalendarzowych - 10 dni roboczych.

Wczasy pod gruszą - warunkiWarunki przyznawania wczasów pod gruszą powinny zostać zawarte w wewnętrznym regulaminie. Dokument powstaje we współpracy z zakładową organizacją związkową, a w sytuacji gdy jednostka nie działa w danej firmie, z pracownikiem wybranym przez pozostałych do reprezentowania wspólnych interesów.

Wczasy pod gruszą - warunki zależą najczęściej od:

 • liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • liczby dzieci pozostających na utrzymaniu,
 • średniego dochodu na jednego członka rodziny.

Warto pamiętać, że warunki wczasów pod gruszą nie powinny zależeć od kryteriów takich jak, np. staż pracy, stanowisko czy wymiar etatu.

Wczasy pod gruszą - komu się należą?Wczasy pod gruszą przyznawane są na podstawie informacji o dochodach pracownika, sytuacji życiowej, rodzinnej lub sytuacji materialnej. Poza tym nie wszyscy pracownicy muszą otrzymać dofinansowanie. Decyzja o przyznaniu wczasów pod gruszą zależy wyłącznie od zasad przyjętych w regulaminie przez pracodawcę.

Jak wykorzystać wczasy pod gruszą?Nie ma znaczenia, w jaki sposób pracownik planuje wykorzystać dodatkowe środki.Wczasy pod gruszą mogą zostać przeznaczone na wyjazd w Polsce czy za granicą bez względu na porę roku. Nie ma obowiązku dokumentowania celu, na który pracownik z rodziną wykorzystał środki.

Wczasy pod gruszą - kiedy wypłacane?W jakim terminie pracodawca musi wypłacić wczasy pod gruszą? Informacja również powinna znaleźć się w wewnętrznym regulaminie. Często pracownik może złożyć wniosek nawet po zrealizowanym wypoczynku.

Ile dni urlopu wypoczynkowego?W przypadku osób z doświadczeniem zawodowym wymiar urlopu zależy od stażu pracy oraz poziomu wykształcenia:

 • staż pracy krótszy niż 10 lat - 20 dni,
 • staż pracy dłuższy niż 10 lat - 26 dni.

Staż pracy obejmuje okresy poprzedniego zatrudnienia bez uwzględniania ewentualnych przerw czy sposobu ustalania stosunku pracy. Określając wymiar urlopu bierze się pod uwagę także tytuły ukończenia szkół.

Zgodnie z Kodeksem pracy w wymiarze urlopu uwzględnia się ukończenie:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie mogą być sumowane. W przypadku, gdy pracownik kontynuował naukę w czasie zatrudnienia do wymiaru urlopu zalicza się albo okres nauki, albo zatrudnienia w zależności od opcji korzystniejszej dla zatrudnionego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
kc