Najnowsze zmiany w KPA

powrót do listy
obserwuj
Cena
450
Rodzaj szkolenia
Prawo

Treść ogłoszenia

Data rozpoczęcia: 27.03.2020 r.
Cel:
Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnym. Pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych z uwzględnieniem nowelizacji z 1 czerwca 2017 r.
Szkolenie szczegółowo omawia przepisy wprowadzające do procedury administracyjnej tak znaczące zmiany jak - mediacja, nowe elementy decyzji, usankcjonowanie potwierdzania za zgodność kserokopii oryginałów przedstawionych przez stronę upoważnionego pracownika organu, prawo do zrzeczenia się odwołania i wiele innych.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest  do pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.
 
Metody:
Formuła szkolenia oparta jest na przeplatanych wykładem ćwiczeniach i praktycznych przykładach.

Materiały:
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma autorskie materiały przygotowane przez prowadzącą oraz publikację "Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne omówienie zmian obowiązujących od dnia 1 czerwca 2017 roku – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian" M. Kiełbus , A. Legat, ODDK 2017

Prowadząca:
Szkolenie poprowadzi prawnik z dużym doświadczeniem trenerskim szkolący pracowników ministerstw, organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu.

Program:
1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. - ogólna charakterystyka i cele nowelizacji.
2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
 • korzystnej interpretacji,
 • pewności prawa,
 • równości,
 • współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • polubownego rozstrzygania spraw spornych,
 • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).
3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
4. Bezczynność organu w postępowaniu - nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania - ponaglenie:
 • procedura rozpoznania ponaglenia
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia,
 • jakich spraw dotyczy ponaglenie,
 • czy ponaglenie to nowe zażalenie na zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.
5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa - definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
6. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne.
7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania - odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
9. Posiedzenie  w ramach współdziałania jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
 • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
 • wielość stron,
 • możliwość zawarcia ugody,
 • wydanie decyzji na niekorzyść adresata, podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,
 • dobrowolność mediacji,
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
 • koszty postępowania.
11. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
 • art. 79a k.p.a. - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
 • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
12. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa - in dubio pro reo.
13. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji.
14. Tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych.
15. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie.
16. Postępowanie odwoławcze - nowości:
 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
 • sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
 • uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).
17. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
18. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postepowania administracyjnego:
 • zasady liczenia terminów,
 • doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postepowania,
 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego,
 • usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
19. Omówienie najważniejszych problemów wielkiej nowelizacji.
20. Pytania uczetników.
Organizacja:
1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 9:00-15:00.
2. Dla uczestników szkolenia przygotowany jest serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem.
3. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkolenia.oddk.pl
- faksem pod numerem 58/554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: s...@oddk.pl Wyświetl e-mail

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50  

Zobacz inne oferty

Ogłoszenie podstawowe

Cena

490 zł

Aktualizacja: 12 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

490 zł

Aktualizacja: 2 miesiące temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

400 zł

Aktualizacja: 13 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

450 zł

Aktualizacja: 12 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
587357... Zadzwoń
a...@oddk.pl Wyświetl e-mail
ODDK Sp. z o.o. Sp.k.
Adres
Sopot Wyścigi / Karlikowo
Rzemieślnicza 33
Ważne jeszcze 90 dni (do 20.04.2020)
obserwuj to ogłoszenie
 • Numer ogłoszenia: 62583783
 • Data wprowadzenia: 3 czerwca 2019
 • Aktualizacja: 20 stycznia 2020
 • Wyświetleń: 65
 • Wyświetleń na liście: 5 219
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji
Zadzwoń SMS