Księgowy/Księgowa

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 9 dni temu

                                               NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                                          W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNGO W SOPOCIE


Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KSIĘGOWA(Y) / STARSZA(Y) KSIĘGOWA(Y)

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:
1. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. płac
2. bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświatowych i samorządowych w tym, Karty Nauczyciela oraz przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
3. biegła znajomość programu Płatnik, platformy ZUS, pakietu Ms Office (mile widziana znajomość obsługi systemu
kadrowo-płacowego PROGMAN oraz SIO),
4. podstawowa znajomość księgowości, rozliczania dotacji celowych oraz środków zewnętrznych w zakresie wynagrodzeń,
5. samodzielność, systematyczność, sumienność i dokładność,
6. umiejętność organizacji pracy własnej,
7. umiejętność pracy zespołowej,
8. umiejętność pracy pod presją czasu,
9. wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań:
1. obliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników oświaty w programie Progman:
    a) sporządzanie list płac, wykazów, zleceń wypłat ze środków zewnętrznych – projektów EFS, Erasmus itp.
    b) wyliczanie i sporządzanie list ekwiwalentów, odpraw, nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń
pieniężnych,
    c) ustalanie wypłat rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród – „trzynastki”,
2. prowadzenie kart wynagrodzeń oraz zasiłkowych pracowników i zleceniobiorców,
3. prowadzenie dokumentacji ZUS – zgłaszanie i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
4. obsługa systemu bankowego w zakresie wynagrodzeń oraz faktur zakupowych,
5. wprowadzanie danych z zakresu wynagrodzeń do systemu SIO,
6. prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac – potrącenia komornicze,
7. naliczanie składek i obsługa rozliczeń w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
8. prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych w CKU Sopot – sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego – PIT-11, PIT- 4R,
9. sporządzanie sprawozdań w zakresie wynagrodzeń – sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne w tym również sprawozdania GUS,
10. pomoc w opracowywaniu projektu budżetu w zakresie wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach oraz z podziałem na środki zewnętrzne,
11. przygotowywanie i rozliczanie dotacji celowej w zakresie wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w CKU,
12. wystawianie i prowadzenie ewidencji służbowych delegacji pracowników CKU,
13. ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków, (wystawianie zaświadczeń ERP-7 oraz zaświadczeń do ZUS w celach przeliczenia świadczeń lub uznania dodatkowego stażu pracy zleceniobiorców),
14. prowadzenie kasy CKU – obowiązki kasjera,
15. przygotowywanie do archiwizacji wytworzonej dokumentacji.

Warunki pracy:
1. wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osoby niepełnosprawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami),
2. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na czas nieokreślony, osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, zostanie skierowana na służbę przygotowawczą, na okres 3-miesięcy, która kończy się egzaminem,
3. wynagrodzenie zgodne z PUZP dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w Sopocie podpisanym w dniu 27.08.1998 r. z zm.
4. specyfika pracy: praca w budynku jednostki i poza nim, praca przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientem, konieczność przemieszczania się na terenie budynku i poza nim,
5. usytuowanie stanowiska pracy: budynek bez windy,
6. przewidywany termin zatrudnienia: październik 2022 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
w sierpniu 2022 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


                                                      DRUK OŚWIADCZEŃ PONIŻEJ

Dokumenty należy składać do dnia 05.10.2022 roku do godz. 13:00 pod adresem:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, 81-704 Sopot ul. Kościuszki 22-24 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „księgowa/y”

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane!

Inne informacje:
1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej (przewidywany termin rozmowy 07.10.2022 r.).
2. Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.
3. Dokumenty składać w kadrach (pokój 104 B) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w godzinach 8:30 - 13:00.
4. Informujemy, że dane w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.
5. W przypadku zatrudnienia – obowiązek doniesienia Zapytania o udzielenie informacji o osobie do MS – Krajowy Rejestr Karny.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: [ukryte] , tel. 58 551-00-11.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [ukryte]
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w CKU.
4. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
5. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
1) w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
3) dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika kadr po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do CKU.
6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej CKU na okres co najmniej 3 miesięcy.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody
powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

                                                           DRUK OŚWIADCZENIA:

                                                                   OŚWIADCZAM
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:
Posiadam obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

........................... ................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis)

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

............................. ..............................
( data) (czytelny podpis)

Korzystam z pełni praw publicznych.

.............................. .............................
( data) (czytelny podpis)

Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

.............................. .............................
( data) (czytelny podpis)

Cieszę się nieposzlakowaną opinią.

.............................. .............................
( data) (czytelny podpis)

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

.............................. .............................
( data) (czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ul. Tadeusza Kościuszki 22-24 w celu realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak jeśli zgoda zostanie wycofana, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

...................................................... .......................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis)

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
zgłoś do moderacji
Ogłoszenie maxi
avatar

Centrum Kształcenia Ustawicznego

585510... Wyświetl numer
c...@ckuso... Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Sopot Dolny Sopot
Tadeusza Kościuszki 22-24 

Profil pracodawcy

OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH: Technik fotografii i multimediów ➤ AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu ➤ AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych Technik...

Zobacz profil employer_photo
Zobacz dane kontaktowe
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Ważne jeszcze 6 dni (do 08.10.2022)
  • Numer ogłoszenia: 65017862
  • Data wyróżnienia: 22.09.2022
  • Data wprowadzenia: 22.09.2022
  • Aktualizacja: 23.09.2022
Zadzwoń E-mail