Referent ds. administracyjnych

Ogłoszenie nieaktualne

Referent ds. administracyjnych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4500 - 4700
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Dyrektor Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego
Ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. administracyjnych

Główne obowiązki:
 • terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcja kancelaryjną GDIR,
 • gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń, pism, korespondencji oraz przekazywanie dokumentów do archiwum;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • odbiór i wysyłanie przesyłek i korespondencji elektronicznej i papierowej;
 • sporządzanie cyklicznych, okresowych i doraźnych sprawozdań, pism, ewidencji, itp. zgodnie z bieżącymi ustaleniami z Dyrektorem;
 • czuwanie nad obiegiem dokumentów i pism przychodzących i wychodzących;
 • obsługa administracyjna pracowników;
 • prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi;
 • prowadzenie ewidencji delegacji;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami pracowników;
 • prowadzenie bieżącego rejestru wychowanków,
 • przekazywanie dokumentów do archiwum;
 • dokonywanie zakupów na zlecenie Dyrektora, ewidencjonowanie środków trwałych i nietrwałych;
 • współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi wspomagającymi procesy opiekuńczo-wychowawcze w placówce- zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem;
 • współpraca z inspektorem bhp;
 • sprawna obsługa i dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń biurowych;
 • dbałość o estetykę stanowiska i miejsca pracy;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie, min. 2-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym/sekretariat;
 • znajomość podstaw prawnych warunkującą sprawną realizację powierzonych zadań (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa o pracownikach samorządowych);
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność;
 • ukierunkowanie na samodzielność w działaniu;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegła znajomość pakietu Office.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wymagane dokumenty:
 • aktualne cv;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • kserokopie poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyżej wymienione oświadczenia dostępne są na stronie https://bip.gdir.gda.pl/
w zakładce /Nabór pracowników/.

Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego, korespondencyjnie na adres:
Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny
ul. ks. J. Zator-Przytockiego 4
80-245 Gdańsk
lub e-mail: [ukryte]
Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Nabór – referent ds. administracyjnych”.

Termin przyjmowania ofert: 20.05.2024 r.

Osoby spełniające ww. wymagania niezbędne zostaną powiadomione telefonicznie lub
poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko
referenta. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą
informowane.
Złożonych ofert nie zwracamy.

Informacje dodatkowe:
 • Miejsce Pracy: Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny
ul. ks. J. Zator-Przytockiego 4
80-245 Gdańsk
 • Czas pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
 • Rodzaj pracy: praca biurowa
 • Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4500,00 zł – 4700,00 zł + wysługa lat
 • premia motywacyjna (zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GDIR)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny (GDIR) z siedzibą, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk
Dane kontaktowe:
- ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk
- tel. 58 346 10 61
- e-mail: [ukryte]

Prosimy o dodanie klauzuli:

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 16.05.2024

Wróć do góry