Specjalista w Zespole Prasowym

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista w Zespole Prasowym

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa na zastępstwo
Branża / kategoria
Redakcja / Dziennikarstwo
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

MIEJSCE PRACY:  
Zespół Prasowy/Centrum Komunikacji i Promocji
STANOWISKO:
Specjalista
WYMIAR ETATU:
100% - umowa na zastępstwo
WYMAGANIA:
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów
 • Znajomość social mediów
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe w mediach
 • Znajomość struktury Uniwersytetu Gdańskiego
 • Znajomość j.angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość innego j. obcego będzie dodatkowym atutem
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Prowadzenie i merytoryczne przygotowywanie informacji na stronę internetową UG AKTUALNOŚCI
 • Prowadzenie i merytoryczne przygotowywanie informacji na strony internetowe UG w zakresie kompetencji Biura Rzecznika Prasowego UG: MEDIA, O Uniwersytecie Gdańskim, Historia UG, UG w liczbach, Kalendarium, Doktoraty honoris causa, Tydzień na UG oraz tych samych stron w języku angielskim
 • Przygotowywanie informacji prasowych i komunikatów o badaniach naukowych, konferencjach, bieżących wydarzeniach, spotkaniach i działalności Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Współpraca z Biurem Rektora i Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego podczas organizacji imprez ogólnouczelnianych oraz w wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego zakresie.
 • Współpraca z „Gazetą Uniwersytecką”, Radiem MORS, Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG w wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego zakresie.
 • Współpraca z Biurem Promocji UG w wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego zakresie.
WYMAGANE  DOKUMENTY:
 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Portfolio dotychczasowego dorobku dziennikarskiego
APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:
w terminie do dnia:      15.04.2024
Jednostka organizacyjna:
Zespół Prasowy/Centrum Komunikacji i Promocji
Adres:
Rektorat UG, Bażyńskiego 8, pokój 701 lub pokój 611
Adres e-mail:
[ukryte]

Prosimy o dodanie klauzuli:

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostali wyłonieni do dalszego procedowania. Klauzula zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Zespole Prasowym oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Zespole Prasowym 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do treści swoich danych, b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych prawem, d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 27.03.2024

Wróć do góry