Audyt energetyczny. Ile kosztuje audyt energetyczny budynku?

kc
17 maja 2024 

Audyt energetyczny dotyczy szczegółowego przeglądu zużycia energii odpowiadającego za minimum 90% całkowitego zużycia energii w dużym przedsiębiorstwie. Pod uwagę bierze się zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie. Prawidłowo przygotowany dokument dostarcza informacji przydatnych przy podejmowaniu świadomej decyzji dotyczącej modernizacji budynku. Ile kosztuje audyt energetyczny budynku?Audyt energetyczny - na czym polega audyt energetyczny?Audyt energetyczny skupia się na realizacji szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przez przedsiębiorstwo działalności realizowanych w Polsce i służących poprawie efektywności energetycznej, a także dostarczeniu informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji.

Audyt energetyczny:

  • przeprowadza się na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc,
  • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Kwestie związane z audytem energetycznym reguluje obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166) nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy. Audyt powinien być przeprowadzany co 4 lata.

Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny? Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny?

Audyt energetyczny powinni zrealizować również właściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą starający się o dofinansowanie w programach takich jak np. Czyste Powietrze.

Audyt energetyczny - cenaIle kosztuje audyt energetyczny budynku? Ceny audytu energetycznego zazwyczaj ustalane są indywidualnie i zależą od parametrów takich jak rodzaj, wielkość obiektu czy lokalizacja.

Szacuje się, że za audyt energetyczny przedsiębiorstwa trzeba zapłacić średnio od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Mniej kosztuje audyt energetyczny budynków mieszkalnych - jednorodzinnych (około 1-2 tys. zł) i wielorodzinnych (2,5-6 tys. zł).

Kto może wykonywać audyt energetyczny?Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie powinien być przeprowadzony przez ekspertów zewnętrznych niezwiązanych z podmiotem.

Jak samemu zrobić audyt energetyczny?W przepisach określa się, że, gdy audyt będzie przeprowadzony przez ekspertów wewnętrznych przedsiębiorstwa, nie mogą oni być bezpośrednio zaangażowani w działalność będącą przedmiotem audytu.

Czy audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej to to samo?Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej? Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb w domu czy mieszkaniu. Uwzględnia się energię na ogrzewanie, wentylację, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia oraz oświetlenia. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają oszacować roczne zapotrzebowanie na energię. Właściciele, najemcy czy inni użytkownicy zyskują możliwość określenia kosztów wynikający ze zużycia energii.

Sytuacje, w których wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej:

  • podczas sprzedaży, wynajęcia, sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - należy przekazać świadectwo najemcy albo nowemu nabywcy (od 2015 r.),
  • dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m kw. zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
  • dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., gdzie są świadczone usługi dla ludności,
  • do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek inwestora od 28 kwietnia 2023 r.)

Z obowiązku wyłączone są domy do 70 m kw., które powstają dla własnych celów mieszkaniowych.
kc