Praca na wakacje dla niepełnoletnich. Gdzie można pracować w wieku 16 lat?

kc
28 kwietnia 2023 

Praca na wakacje dla niepełnoletnich pozwala młodym ludziom zdobyć doświadczenie i zyskać dodatkowe środki na własne potrzeby. W sezonie letnim pracodawcy szukają rąk do pracy w różnych branżach. Przepisy prawa zakładają, że praca dla nieletnich może dotyczyć przygotowania zawodowego albo wykonywania lekkich prac na podstawie umowy o pracę. W sezonie wakacyjnym większą popularnością cieszy się druga możliwość. Gdzie można pracować w wieku 16 lat? Jaka praca dla 13-latków?


Praca na wakacje dla nieletnich - od ilu lat można pracować w Polsce?Przepisy umożliwiają legalną pracę na wakacje dla nieletnich. Od ilu lat można pracować w Polsce? Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18.

Praca na wakacje dla nieletnich - warunki:

 • ukończona 8-letnia szkoła podstawowa,
 • świadectwo lekarskie potwierdzające, że praca nie zagraża zdrowiu,
 • praca przygotowująca do zawodu albo należąca do tzw. prac lekkich,
 • praca nie należy do grupy tzw. prac wzbronionych.

Jeżeli osoba nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ma jeszcze 15 lat zostaje zatrudniona na zasadach dotyczących pracy w celu przygotowania zawodowego.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, ale nie osiągnęła wieku 15 lat może zostać zatrudniona na określonych zasadach w roku kalendarzowym, w którym kończy ustalony wiek.

W sytuacji, gdy osoba ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową w okresie poprzedzającym rok, w którym ukończyła 15 lat zatrudnienie może odbyć się wyłącznie na zasadach umowy o naukę zawodu. Niezbędna jest również zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ostatni wariant dotyczy 18-latka w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, który w roku kalendarzowego, w którym ukończyła edukację na wskazanym poziomie, może zostać zatrudniony na zasadach dla młodocianych.

Praca na wakacje 2023. Ile można zarobić? Praca na wakacje 2023. Ile można zarobić?

Praca na wakacje dla niepełnoletnich - warunkiW trakcie wakacji czas pracy nie może przekraczać 7 godzin w ciągu doby i 35 godzin w tygodniu. Jeżeli młodociany nie ukończył 16 lat nie może pracować więcej niż 6 godzin w ciągu doby. Przy zatrudnieniu niezbędne będzie oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie opieki oraz pomocy niezbędnej do przystosowania się w miejscu pracy, a także prowadzenie ewidencji młodocianych pracowników.

Praca lekka dotyczy wykonywania obowiązków, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, rozwoju oraz życia młodej osoby. Przepisy nie przedstawiają wykazu prac lekkich. Pracodawca musi samodzielnie określić zakres obowiązków w odniesieniu do ogólnych kryteriów.

Gdzie można pracować w wieku 16 lat?Pracodawca powinien zatrudnić młodocianego do wykonywania lekkich prac na podstawie umowy o pracę albo w celu przygotowania zawodowego. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak inni pracownicy.

Praca dla 16-latka:

 • zbieranie owoców,
 • handel,
 • kolporter ulotek,
 • inwentaryzacja,
 • gastronomia,
 • proste prace biurowe, np. przepisywanie krótkich pism,
 • proste czynności fizyczne, np. sprzątanie powierzchni płaskich.

Nieletni po przekroczeniu 15. roku życia może pracować w różnych branżach. Praca na wakacje najczęściej dotyczy uczniów i studentów. Stanowiska w gastronomii, turystyce czy handlu przyciągają elastycznością czasu pracy, atrakcyjnymi zarobkami czy możliwością kontaktu z klientem.

6 propozycji ofert pracy na wakacje w Trójmieście 6 propozycji ofert pracy na wakacje w Trójmieście

Gdzie można pracować w wieku 13 lat?Nastolatek poniżej 16. roku życia ma możliwość realizacji zadań wyłącznie na rzecz organizacji prowadzącej działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

Dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, a także zezwolenie właściwego inspektora pracy. Osoby poniżej 16. roku życia mogą być także zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych, najczęściej na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

Praca dla 13-latka:

 • praca przy roznoszeniu ulotek,
 • praca podczas koncertów i wydarzeń,
 • statystowanie,
 • praca w obiektach sportowych,
 • praca w organizacjach charytatywnych.

Dobrym pomysłem na zdobycie doświadczenia są również wolontariaty.
kc