Wypowiedzenie umowy zlecenie. Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Klaudia Cichocka
19 lutego 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 

Wypowiedzenie umowy zlecenie to prawo zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, ale strona składająca oświadczenie musi liczyć się z koniecznością pokrycia wydatków albo poniesienia odpowiedzialności za szkodę. Przed podpisaniem umowy warto zastanowić się nad wprowadzeniem okresu wypowiedzenia, który nie jest wymagany według przepisów.


Praca na umowie zlecenie pozwala na większą elastyczność. Zleceniobiorca nie musi wykonywać zadań w określonym miejscu oraz czasie. Zyskuje większą swobodę i możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny i z efektem natychmiastowym bez względu na czas umowy. Wadą pracy na umowy zlecenie jest fakt, że nie wlicza się do stażu pracy. Zleceniodawca nie powinien również dawać wskazówek czy bieżących poleceń.

Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku? Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku?

Umowa zlecenie jest korzystna przede wszystkim dla uczniów i studentów do 26 r.ż., którzy
otrzymują większe wynagrodzenie ze względu na tzw. zerowy PIT. Dla młodych pracowników ulga oznacza, że 22,80 zł brutto to również 22,80 zł netto.

Umowa zlecenie wypowiedzenie - jak zrezygnować ze zlecenia?Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych regulowanych przez Kodeks cywilny. Zleceniobiorcy przysługują prawa i obowiązki wynikające z porozumienia stron. Zasady wypowiedzenia reguluje art. 746.

Wypowiedzenie umowy zlecenie - główne zasady:

 • zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, musi jednak zwrócić wydatki, które zleceniobiorca poniósł na wykonanie zlecenia, jeżeli zlecenie jest odpłatne zleceniodawca ma obowiązek przekazania części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom;
 • dający zlecenie powinien naprawić szkodę, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu;
 • zleceniobiorca również może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, jeżeli odpłatne wypowiedzenie odbywa się bez podania ważnej przyczyny jest odpowiedzialny za szkodę;
 • nie ma możliwości zrzeczenia się uprawnień do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

W ramach umowy zlecenie osoba przyjmująca zalecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zlecającego - osoby albo podmiotu.

Czy na umowie zlecenie pracownikowi przysługuje dodatek nocny? Czy na umowie zlecenie pracownikowi przysługuje dodatek nocny?

Okres wypowiedzenia umowy zlecenie - jak liczyć?W Kodeksie cywilnym nie są określone terminy wypowiedzenia umowy zlecenia. Strony mogą jednak wprowadzić możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że umowa nie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, ale po wskazanym czasie od daty złożenia dokumentu przez stronę wypowiadającą. Okres powinien być adekwatny do długości trwania umowy i zazwyczaj wynosi minimum 2 tygodnie.

Czas wypowiedzenia a umowa cywilnoprawnaJak liczyć okres wypowiedzenia umowy zlecenie? Okres zaczyna się od następnego dnia po tym, w którym zostało złożone oświadczenie. Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone 13 stycznia to okres wypowiedzenia zaczyna się 14 stycznia.

Rozwiązanie umowy zlecenie - ważne powodyRozwiązanie umowy zlecenie może nastąpić z ważnych powodów wskazanych przez jedną ze stron. Kodeks cywilny nie określa, jakie są to przyczyny.

Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Najczęściej rozwiązanie umowy zlecenie dotyczy ważnych powodów takich jak:

 • poważna choroba,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • zmiana sytuacji życiowej,
 • nieotrzymanie wynagrodzenia,
 • zmiany w prawie,
 • zmiany w sposobie wykonywania zlecenia.

Ważny powód zależy od indywidualnej sytuacji. Przed powołaniem się na uzasadnienie związane z chorobą czy zmianą sytuacji życiowej warto omówić warunki z prawnikiem czy doradcą, który potwierdzi zasadność argumentacji.

Czy można wypowiedzieć umowę zlecenie bez podania przyczyny? Tak, ale strona musi liczyć się z koniecznością wywiązania się ze zwrotu wydatków czy pokrycia kosztów szkody.

Jak rozwiązać umowę zlecenie?Strona decydująca się na rozwiązanie umowy zlecenie musi złożyć wypowiedzenie - najlepiej w takiej samej formie, w jakiej zawarta została umowa. Najważniejsze, żeby sposób był zrozumiały dla drugiej strony. Jeżeli zleceniobiorca decyduje się na rozwiązanie umowy powołując się na ważny powód musi przedstawić dowody potwierdzające konkretną przyczynę, np. poważną chorobę.

Czy można ukarać pracownika za wypowiedzenie umowy zlecenia? Czy można ukarać pracownika za wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenieJak napisać wypowiedzenie umowy zlecenie? Dokument powinien zawierać kilka podstawowych elementów.

Wypowiedzenia umowy zlecenie - wzór:

 • data i miejsce złożenia wypowiedzenia,
 • dane stron umowy - zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
 • wskazanie umowy, którą strona wypowiada (data i miejsce zawarcia, numer, strony),
 • wskazanie powodów rozwiązania umowy, jeżeli powołano się na ważny powód,
 • podpis strony składającej wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy zlecenie zawiera takie same elementy bez względu na stronę, która decyduje się na zakończenie współpracy.