Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku?

Klaudia Cichocka
4 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Ile wynosi stawka godzinowa netto w 2023 r.? Co dalej z umowami zlecenie? Jakie zmiany czekają umowy cywilnoprawne? Umowa zlecenie to atrakcyjna forma wykonywania zadań przede wszystkim dla uczniów i studentów. W praktyce jednak bywa nadużywana przez pracodawców i coraz więcej mówi się o wprowadzeniu pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych od 2023 r.Na czym polega umowa o zlecenie?W ramach umowy zlecenie osoba przyjmująca zalecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zlecającego - osoby albo podmiotu. Zadania mają charakter powtarzalny, np. pielęgnacja roślin, tłumaczenie tekstów, sprzątanie czy roznoszenie ulotek.

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych regulowanych przez Kodeks cywilny. Zleceniobiorcy przysługują prawa i obowiązki wynikające z porozumienia stron. Osoba zlecająca jest zobowiązana do zapewniania bezpiecznych warunków wykonywania czynności.

Minimalne wynagrodzenie 2023. Ile wynosi najniższa krajowa po podwyżce? Minimalne wynagrodzenie 2023. Ile wynosi najniższa krajowa po podwyżce?

Minimalna stawka godzinowa - umowa zlecenie 2023Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2023 r. wyniesie 22,80 zł brutto od 1 stycznia nowego roku. Stawka wzrośnie o 3,10 zł w stosunku do obowiązującej w roku 2022.
Rząd zaplanował drugą podwyżkę od 1 lipca. Nowa stawka wynosie 23,50 zł - wzrost o 3,80 zł i 19,3 proc.

Minimalna stawka godzinowa została wprowadzona w 2017 r. Osoba realizująca zadania w ramach umowy cywilnoprawnej zyskał zabezpieczenie przed pracą poniżej określonej stawki. Odgrywa również rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowych.

Umowy zlecenia - stawka godzinowa w ostatnich latach:

 • od 1 stycznia 2017 r. - 13 zł brutto
 • od 1 stycznia 2018 r. - 13,70 zł brutto
 • od 1 stycznia 2019 r. - 14,70 zł brutto
 • od 1 stycznia 2020 r. - 17,00 zł brutto
 • od 1 stycznia 2021 r. - 18,30 zł brutto
 • od 1 stycznia 2022 r. - 19,70 zł brutto
 • od 1 stycznia 2023 r. - 22,80 zł brutto
 • od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł brutto

Minimalna stawka godzinowa nie musi znaleźć się w umowie zlecenie. Strony mogą określić wynagrodzenie w dowolnej formie, np. w stawce miesięcznej. Po przeliczeniu na godziny wykonanej pracy nie może być niższe niż stawka minimalna. W umowie powinna znaleźć się liczba godzin wykonywania zlecenia.

Nie stosowanie się do zasad wypłaty minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie podlega karze grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Umowa o dzieło 2022 - dla kogo, ZUS, składkiZmiany w umowie zlecenie 2023Obecnie trwają prace, które mają ograniczyć nadużywanie umów zlecenie przez pracodawców z uwagi na niższy koszt. Wszystkie umowy zlecenie mają zostać oskładkowane, tzn. pobierane będą składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Wyjątkiem mają być umowy zawierane z uczniami i studentami, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Zmiany w umowie zlecenie mają wejść od 2023 r. chociaż pojawiają się głosy wskazujące, że termin uda się przesunąć na 2024 r.

Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?Obecnie osoby, które mają umowę zlecenie stanowiącą jedyne źródło przychodów objęte są ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Wymagane są również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

Osoba, która ma kilka źródeł przychodu jest objęta składkami na ubezpieczenie społeczne tylko w ramach jednej umowy, a pozostałe są zwolnione pod warunkiem, że zleceniobiorca uzyskuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie z umowy objętej składkami. Osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z każdej umowy.

22,80 zł brutto - ile to netto?Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu w 2023 r. wyniesie 22,80 zł brutto co zapewni ok. 16,41 zł na rękę od 1 stycznia do 30 czerwca. Od 1 lipca stawka wzrasta do 23,50 zł brutto co daje prawie 17 zł netto. Ostateczna kwota zależeć będzie od ewentualnych zmian w opodatkowaniu. Nie wiadomo jeszcze czy zmiany obejmą również umowy o dzieło.

Czy staż wlicza się do lat pracy? Czy staż wlicza się do lat pracy?

Praca na umowie zlecenie - dla kogo?Praca na umowie zlecenie pozwala na większą elastyczność. Zleceniobiorca nie musi wykonywać zadań w określonym miejscu oraz czasie. Zyskuje większą swobodę i możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny i z efektem natychmiastowym bez względu na czas umowy. Wadą pracy na umowy zlecenie jest fakt, że nie wlicza się do stażu pracy. Zleceniodawca nie powinien również dawać wskazówek czy bieżących poleceń.

Umowa zlecenie jest korzysta przede wszystkim dla uczniów i studentów do 26 r.ż., którzy
otrzymują większe wynagrodzenie ze względu na tzw. zerowy PIT.
Dla młodych pracowników ulga oznacza, że 22,80 zł brutto to również 22,80 zł netto.

Waloryzacja emerytur 2023. Podwyżki dla seniorówWzór umowy zlecenie - co powinna zawierać?Umowa zlecenie powinna zawierać:

 1. określenie zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
 2. datę zawarcia umowy,
 3. przedmiot umowy,
 4. czas trwania umowy,
 5. wynagrodzenie,
 6. zobowiązanie się zleceniobiorcy do starannego wykonywania obowiązków określonych w umowie.

 • Osoby fizyczne powinny podać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer dokumentu tożsamość.
 • Przedsiębiorcy powinni podać: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dowodu tożsamości, NIP, REGON, wydruk z CEIDG.
 • Spółki prawa handlowego powinny podać: nazwę spółki, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, wysokość kapitału zakładowego, osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji spółki, wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego.

W umowie mogą znaleźć się również takie informacje jak miejsce świadczenia zlecenia, kary umowne czy przeniesienie praw autorskich.

Umowa zlecenie a urlop - czy na umowę zlecenie przysługuje urlop?


Umowę zlecenie reguluje Kodeks cywilny, nie obowiązują więc zasady dotyczące urlopów w ramach Kodeksu pracy. Strony mają swobodę zawierania umów, a w treści mogą znaleźć się informacje o dniach wolnych od wykonywania czynność - nieodpłatnie albo płatnie.