Ekwiwalent za urlop. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

kc
19 maja 2024 

Ekwiwalent za urlop to pieniężna rekompensata za niewykorzystane dni wolne w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy. Warto pamiętać, że prawo przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę podlegającej Kodeksowi pracy. Wykonując zadania na umowę zlecenie nie należy się urlop ani tym bardziej rekompensata.Kiedy należy się ekwiwalent za urlop?Ekwiwalent za urlop należy się, kiedy pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu w całości lub w części przy rozwiązaniu albo wygaśnięciu stosunku pracy.

Zgodnie z art. 171 ekwiwalent za urlop nie zostanie wypłacony jeżeli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Umowa zlecenie a urlop. Czy na umowie zlecenie należy się urlop? Umowa zlecenie a urlop. Czy na umowie zlecenie należy się urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - do czego zależy?Podstawa prawna wskazująca, jak obliczać ekwiwalent za urlop, to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Pierwszy krok to wskazanie współczynnika wykorzystywanego do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z przepisami współczynnik ustala się poprzez odjęcie od liczby dni w danym roku kalendarzowym sumy dni takich jak niedziele, święta oraz dni wolne od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12. W 2024 roku współczynnik wynosi 20,92.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustaloną wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, np. przy pracy na pół etatu wynosi 10,46.

Wczasy pod gruszą 2024. Ile wynoszą wczasy pod gruszą? Wczasy pod gruszą 2024. Ile wynoszą wczasy pod gruszą?

Kolejny krok to ustalenie podstawy wymiaru ekwiwalentu. Pod uwagę bierze się wynagrodzenie miesięczne, składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc, które zostały wypłacone ciągu 3. miesięcy przed zakończeniem umowy oraz składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc wypłacone w okresie 12 miesięcy.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?Ekwiwalent za urlop oblicza się:

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 rozporządzenia przez współczynnik,
  • dzieląc otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika,
  • mnożąc otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.


Umowa zlecenie a urlop macierzyński. Czy na zleceniu dostaje się zasiłek macierzyński? Umowa zlecenie a urlop macierzyński. Czy na zleceniu dostaje się zasiłek macierzyński?

Co grozi pracodawcy za niewypłacenie ekwiwalentu za urlop?Niewypłacenie ekwiwalentu za urlop wiąże się z konsekwencjami dla pracodawcy. Warto pamiętać, że roszczenia o zapłatę ekwiwalentu przedawniają się z upływem 3 lat. Pracownik może zatem domagać się wypłaty ekwiwalentu przez okres 3 lat, licząc od rozwiązania umowy o pracę.

Pierwszym organem, do którego należy się zwrócić jest Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy przeprowadzą postępowanie i wydadzą decyzję. Za zwłokę będą przysługiwały odsetki za zwłokę, chociażby nie poniósł on szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które zakład pracy nie ponosi odpowiedzialności (art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy) Jeżeli pracodawca wciąż nie będzie wywiązywał się ze zobowiązania możliwe jest rozpoczęcie postępowania windykacyjnego przeciwko pracodawcy, a nawet złożenie pozwu o zapłatę.

Nieuczciwe postępowanie z pracownikami może zaszkodzić również reputacji firmy i utrudnić jej pozyskiwanie nowych pracowników.

Do czego potrzebne jest świadectwo pracy? Do czego potrzebne jest świadectwo pracy?

Ile czasu ma pracodawca na wypłacenie ekwiwalentu za urlop?Ekwiwalent za urlop powinien zostać wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia.
kc