Ile dni urlopu? Jak sprawdzić, ile dni urlopu mi przysługuje?

kc
24 czerwca 2024 

Zastanawiasz się, ile dni urlopu masz do wykorzystania? W wyliczeniach uwzględnia się głównie staż pracy, ale również indywidualną sytuację pracownika, np. podjęcie kolejnej pracy w roku kalendarzowym.Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje?Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę. Kodeks pracy wprowadza prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego.

Warto pamiętać, że w przypadku umowy zlecenie, umowy o działu czy kontraktu B2B nie obowiązują przepisy Kodeksu pracy. Strony muszą wprowadzić indywidualne ustalenia pozwalające na przerwę w wykonywaniu zlecenia czy dzieła. Wymienione formy nie tworzą stosunku pracy i nie mogą być stosowane w zastępstwie za umowę o pracę.

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego. Pracownik może wykorzystać maksymalnie 4 dni w roku kalendarzowym.

Umowa zlecenie a staż pracy. Czy umowa zlecenie wlicza się do urlopu? Umowa zlecenie a staż pracy. Czy umowa zlecenie wlicza się do urlopu?

Jak sprawdzić, ile dni urlopu mi przysługuje?Jak sprawdzić, ile dni urlopu mi przysługuje? Skontaktuj się z działem kadr w firmie. Osoba prowadząca sprawy pracownicze określi wymiar urlopu po uwzględnieniu wszystkich czynników - stażu pracy, wymiaru czasu pracy i historii pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

Jak sprawdzić, ile dni urlopu mi przysługuje? Zwróć uwagę na następujące przypadki:

 • pierwsza praca na umowę o pracę - prawo do urlopu wypoczynkowego otrzymujesz z każdym przepracowanym miesiącem kalendarzowym, za każdy przepracowany miesiąc uzyskujesz 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwałby za cały rok;
 • praca na umowę o pracę u kilku pracodawców - pracodawca uwzględnia okres zatrudnienia, który poprzedza nawiązanie umowy o pracę z firmą;
 • praca na niepełny wymiar czasu pracy - pracodawca uwzględnia wykształcenie i staż pracy, a ostateczny wymiar urlopu jest proporcjonalny do części etatu;
 • zmiana pracy w trakcie roku - łączny wymiar urlopu wypoczynkowego u poprzedniego i obecnego pracodawcy jest równy urlopowi przysługującemu w danym roku.

W roku kalendarzowym pracownik nie może przekroczyć przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Ostatni pracodawca może udzielić urlopu w wymiarze niższym niż wynikałoby to z okresu pracy.

Ile dni urlopu?Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, do którego wlicza się okres edukacji.

Ile dni urlopu?

 • staż pracy krótszy niż 10 lat - 20 dni,
 • staż pracy dłuższy niż 10 lat - 26 dni.

Staż pracy obejmuje okresy poprzedniego zatrudnienia bez uwzględniania ewentualnych przerw czy sposobu ustalania stosunku pracy. Określając wymiar urlopu bierze się pod uwagę także tytuły ukończenia szkół.

Czy pracodawca może odmówić urlopu? Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Zgodnie z Kodeksem pracy w wymiarze urlopu uwzględnia się ukończenie:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie mogą być sumowane. W przypadku, gdy pracownik kontynuował naukę w czasie zatrudnienia do wymiaru urlopu zalicza się albo okres nauki, albo zatrudnienia w zależności od opcji korzystniejszej dla zatrudnionego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Po ilu latach 26 dni urlopu?Pracownik ma do wykorzystania 26 dni urlopu po 10 latach pracy. Może to być dokładnie 10 lat pracy zawodowej albo np. 2 lata w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą.

Urlop - siła wyższa. Czy pracownik musi podać powód siły wyższej? Urlop - siła wyższa. Czy pracownik musi podać powód siły wyższej?

Kodeks pracy określa minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego. Niektóre organizacje decydują się na korzystniejszy zakres urlopu ze względu na specyficzne warunki panujące na stanowisku pracy bądź cechy charakterystyczne określonego zawodu.

Ile urlopu za miesiąc pracy?Osoba, która podjęła pracę po raz pierwszy, np. po ukończeniu studiów, otrzymuje prawo do urlopu wraz z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wymiarze ½ wymiaru urlopu, który przysługiwać będzie po przepracowaniu pełnego roku.

Ile dni urlopu za miesiąc pracy? Wymiar urlopu wypoczynkowego Ile dni urlopu za miesiąc pracy? Wymiar urlopu wypoczynkowego

W przypadku pracownika, który podjął kolejną pracę w tym samym roku kalendarzowym,
łączny wymiar urlopu wypoczynkowego u poprzedniego i obecnego pracodawcy jest równy urlopowi przysługującemu pracownikowi w danym roku. Pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do dnia zakończenia stosunku pracy.
kc