Urlop na żądanie - ile dni?

Klaudia Cichocka
10 czerwca 2024 

Urlop na żądanie to uprawnienie pracownicze wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Pracownik może, ale nie musi skorzystać z urlopu na żądanie, a pracodawca odmawia wyłącznie z uzasadnionych powodów. Ile dni urlopu na żądanie przysługuje w ciągu roku?Czy urlop na żądanie wlicza się do wypoczynkowego?Urlop na żądanie nie jest dodatkowym dniem wolnym, ale stanowi część urlopu wypoczynkowego przysługującego w ramach przepisów Kodeksu pracy. Wykorzystanie urlopu na żądanie zmniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego.

Pracownik może wziąć urlop na żądanie w dowolnym momencie, nawet w dniu, w którym go zgłasza. Nie musi podawać powodu swojej nieobecności w pracy.

Niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na następny rok w ramach urlopu wypoczynkowego.

Urlop bezpłatny. Czy można wziąć urlop bezpłatny mając jeszcze wypoczynkowy? Urlop bezpłatny. Czy można wziąć urlop bezpłatny mając jeszcze wypoczynkowy?

Czy urlop na żądanie jest płatny?Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

Urlop na żądanie - kiedy zgłosić?Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Jak wziąć urlop na żądanie?Przepisy nie narzucają formy w jakiej pracownik zgłasza urlop na żądanie. Zazwyczaj przyjmuje się zasady obowiązujące w danej organizacji. Pracownik przesyła formalny wniosek podobny do dokumentów wykorzystywanych przy innych urlopach.

Pracownik może zacząć urlop na żądanie dopiero po otrzymaniu akceptacji od pracodawcy. Jeżeli zrobi to wcześniej, będzie to obecność nieusprawiedliwiona, upoważniająca do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Czy pracodawca może wysłać na urlop? Czy pracodawca może wysłać na urlop?

Informację o wykorzystanych dniach urlopu na żądanie u poprzedniego pracodawcy można znaleźć na świadectwie pracy.

Warto pamiętać, że umowa zlecenie nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a wykonawcy zlecenia nie mają zapewnionego prawa do urlopu. Możliwość skorzystania z dni wolnych zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą.

Ile dni urlopu na żądanie?Pracownik może skorzystać z nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić?Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Pracodawca może odmówić urlopu na żądanie tylko w sytuacji, gdy udzielenie dnia wolnego wiąże się z istotnym naruszeniem dobra organizacji, grozi naruszeniem bezpieczeństwa albo zdrowia innych osób lub mienia pracodawcy czy zmusza pozostałych pracowników do nadgodzin lub pracy w dni wolne od pracy.

Jak długo może trwać umowa o pracę na czas określony? Jak długo może trwać umowa o pracę na czas określony?

Należy pamiętać, że pracodawca musi uzasadnić odmowę. Nie może odrzucić wniosku dotyczącego urlopu na żądanie bez ważnego powodu.

Kiedy nie można wziąć urlopu na żądanie?

 • Nagły wypadek w firmie, np. awaria maszyn lub pożar.
 • Zaplanowane z dużym wyprzedzeniem spotkanie z klientem lub kontrahentem, którego nie można przełożyć.
 • Zaplanowane z dużym wyprzedzeniem zamknięcie projektu.
 • Urlop innych pracowników na kluczowych stanowiskach, co uniemożliwiałoby prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Pracownik może zacząć urlop na żądanie dopiero po otrzymaniu akceptacji od pracodawcy.

Po jakim czasie można wziąć urlop na żądanie?Możliwość skorzystania z urlopu na żądanie zależy od prawa do urlopu wypoczynkowego.

Wymiar przysługujących dni wolnych zależy od stażu pracy ustalonego na podstawie dyplomów ukończenia szkół oraz świadectw pracy. Osoba, która podjęła pracę po raz pierwszy, np. po ukończeniu studiów, otrzymuje prawo do urlopu wraz z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wymiarze ½ wymiaru urlopu, który przysługiwać będzie po przepracowaniu pełnego roku.

Ile dni urlopu za miesiąc pracy? Wymiar urlopu wypoczynkowego Ile dni urlopu za miesiąc pracy? Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy - ile dni?W przypadku osób z doświadczeniem zawodowym wymiar urlopu zależy od stażu pracy oraz poziomu wykształcenia:

 • staż pracy krótszy niż 10 lat - 20 dni,
 • staż pracy dłuższy niż 10 lat - 26 dni.

Staż pracy obejmuje okresy poprzedniego zatrudnienia bez uwzględniania ewentualnych przerw czy sposobu ustalania stosunku pracy. Określając wymiar urlopu bierze się pod uwagę także tytuły ukończenia szkół.

Zgodnie z Kodeksem pracy w wymiarze urlopu uwzględnia się ukończenie:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Urlop okolicznościowy. Czy urlop okolicznościowy jest płatny? Urlop okolicznościowy. Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Okresy nauki nie mogą być sumowane. W przypadku, gdy pracownik kontynuował naukę w czasie zatrudnienia do wymiaru urlopu zalicza się albo okres nauki, albo zatrudnienia w zależności od opcji korzystniejszej dla zatrudnionego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.