Podatek od darowizny. Ile wynosi podatek od darowizny?

kc
23 kwietnia 2024 
Podatek od darowizny Podatek od darowizny

Podatek od darowizny nie jest wymagany w każdej sytuacji. Najbliżsi członkowie rodziny mogą skorzystać ze zwolnienia. W przepisach obowiązują również kwoty wolne od podatku różniące się w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowywanym. Po przekroczeniu wskazanej wartości pojawia się jednak konieczność opłacenia podatku.Podatek od darowizny - kiedy trzeba zapłacić?Podatek od darowizny dotyczy własności rzeczy lub praw majątkowych przekazanych na terytorium Polski w drodze darowizny, ale również polecenia darczyńcy. Od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym zależy podstawa opodatkowania, kwoty wolne od opodatkowania i wysokość podatku.

Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 • 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5 733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W przypadku otrzymania darowizny, której wartość przekracza kwotę wolną od podatku, podlegasz obowiązkowi podatkowemu. Uwzględnia się wartość darowizny otrzymanej od jednej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Odwołanie darowizny. Czy można cofnąć darowiznę? Odwołanie darowizny. Czy można cofnąć darowiznę?

Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa.

Do II grupy podatkowej należą: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

III grupę podatkową tworzą pozostali nabywcy.

Podatek od darowizny - jaki podatek od darowizny?Osoba, która otrzymała darowiznę ma obowiązek zgłoszenia faktu do właściwego urzędu.

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu darowizny w momencie:

 • złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego,
 • przekazania darowizny obdarowanemu w razie zawarcia umowy bez zachowania formy aktu notarialnego.

Podatek płaci się u notariusza albo stosuje zwolnienie w sytuacji, gdy umowa została u niego zawarta.

Zgłoszenie darowizny. Jak urząd skarbowy sprawdza darowizny? Zgłoszenie darowizny. Jak urząd skarbowy sprawdza darowizny?

Obdarowywany musi złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 do urzędu skarbowego, gdy łączna wartość nabytego majątku od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekracza kwotę wolną od podatku albo jest osobą najbliższą i nie spełniłeś warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy.

Zeznanie należy złożyć w ciągu 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Członkowie najbliższej rodziny korzystają ze zwolnienia na formularzu SD-Z2.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku od darowizny?Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych, które znajdują się na terytorium Polski lub praw majątkowych, które podlegają wykonaniu na terytorium Polski, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.

Zwolnienie z podatku od darowizny dotyczy również najbliższych członków rodziny, ale wyłącznie po dopełnieniu wszystkich formalności. Do najbliższej rodziny zalicza się małżonka, zstępnych: dzieci, wnuków, prawnuków, wstępnych: rodziców, dziadków pradziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę.

Pytanie do notariusza. Darowizna, dożywocie czy testament? Pytanie do notariusza. Darowizna, dożywocie czy testament?

Ile wynosi podatek od darowizny?Podatek od darowizny oblicza się od wartości nabytego majątku ponad kwotę wolną od podatku uwzględniając grupę podatkową.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi do 11 833 zł to podatek wynosi 3 proc.
 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi od 11 833 zł do 23 665 zł to podatek wynosi 355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł
 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi ponad 23 665 zł to podatek wynosi 946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:

 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi do 11 833 zł to podatek wynosi 7 proc.
 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi od 11 833 zł do 23 665 zł to podatek wynosi 828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł
 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi ponad 23 665 zł to podatek wynosi 1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:

 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi do 11 833 zł to podatek wynosi 12 proc.
 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi od 11 833 zł do 23 665 zł to podatek wynosi 1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł
 • jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi ponad 23 665 zł to podatek wynosi 3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł


Darowizna od rodziców. Jak zgłosić darowiznę od rodziców? Darowizna od rodziców. Jak zgłosić darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny może wynieść nawet 20 proc. jeżeli obdarowywany nie zapłacił należnego podatku, a niedopełnienie obowiązku wykryto na drodze powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny.

Kiedy zapłacić podatek od darowizny?Podatek trzeba zapłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji z ustaloną kwotą podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
kc