Umowa o dzieło 2022 - dla kogo, ZUS, składki

Klaudia Cichocka
30 marca 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Umowa o dzieło 2022 - co warto wiedzieć? Umowa o dzieło 2022 - co warto wiedzieć?

Umowa o dzieło zalicza się do umów cywilnoprawnych, a zasady zawierania reguluje Kodeks cywilny. Decydując się na współpracę w ramach umowy o dzieło, przyjmujący zobowiązuje się do wykonania dzieła w zamian za wynagrodzenie od zamawiającego. Na czym polega umowa o dzieło i kiedy można ją zawrzeć? Co powinno się znaleźć w umowie o dzieło?
W 2021 r. do ZUS trafiło 1,1 mln zgłoszeń obejmujących ponad 1,7 mln umów o dzieło. Dane przedstawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że zgłoszenia przysłało łącznie 74,4 tys. jednostek, a ponad 96 proc. stanowili przedsiębiorcy.Umowa o dzieło - co to?Co to jest umowa o dzieło? Jedna z form zatrudnienia koncentruje się na efekcie pracy. Przedmiotem umowy o dzieło jest rezultat określony przez zamawiającego - wykonanie grafiki, przetłumaczenie książki czy stworzenie fizycznego produktu. Dzieło może przyjąć formę materialną albo niematerialną, a przyjmujący otrzymuje wynagrodzenie. Umowa cieszy się największą popularnością w branży edukacyjnej, kulturalnej czy rozrywkowej.

Umowa o dzieło nie może dotyczyć czynności powtarzalnych, nie obejmuje również minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy jednorazowego rezultatu pracy.

Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku?Umowa o dzieło wzór - co powinna zawierać?Umowa o dzieło powinna zawierać:


  • dane identyfikujące strony - zleceniodawcę i zleceniobiorcę,
  • datę zawarcia,
  • przedmiot umowy,
  • wynagrodzenie,
  • czas wykonania.

W umowie o dzieło można dodać również zasady odbioru dzieła, np. liczbę możliwych poprawek w przypadku obrazu czy strony www. Warto również doprecyzować kwestie związane z prawami autorskimi czy karami za niewywiązanie się ze zobowiązania.

Czas wypowiedzenia a umowa cywilnoprawnaCo to jest umowa o dzieło?
Co to jest umowa o dzieło?

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUSOd 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia. Wyjątek obowiązuje w przypadku podmiotów nie będących płatnikiem składek. Osoby fizyczne zobowiązane są do zgłoszenia umowy bez względu na to, czy płacą składki czy nie.

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?


Zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS odbywa się przez formularz ZUS RUD - zgłoszenie umowy o dzieło. Należy wpisać dane zleceniodawcy i wykonawcy umowy o dzieło, przedmiot umowy oraz datę rozpoczęcia i zakończenia.

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS nie obowiązuje, jeżeli:

  • umowa zostaje zawarta z dotychczasowym pracownikiem,
  • umowa obejmuje zakres prac na rzecz własnego pracodawcy, ale zostaje zawarta z innym podmiotem,
  • umowa zostaje zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a przedmiot wchodzi w zakres działalności.

Umowa o dzieło - podatki i składkiW przypadku umowy o dzieło nie odprowadza się składek z ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego - nawet jeżeli pracownik funkcjonuje również w ramach umowy zlecenie. Natomiast jeżeli pracownik jest powiązany dodatkowo umowę o pracę istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie - zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe.

Umowa o dzieło podlega opodatkowaniu. Jeżeli stroną zamawiającą jest firma (osoba prawna) ma ona obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Umowy o dzieło zawierane pomiędzy osobami fizycznymi nie wymagają odprowadzania podatku, a rozliczenie następuje na etapie zeznania rocznego. Sposób wyliczania podatku zależy również od od kwoty brutto na umowie.

Umowa o dzieło - jaki PIT?Umowę o dzieło rozlicza się na druku PIT-37. Zamawiający przygotowuje druk PIT-11, który jest niezbędny do wypełnienia deklaracji rocznej. Dokument zawiera informacje o osiągniętych przychodach, kosztach uzyskania przychodów, zaliczkach czy wysokościach składek, jeżeli obowiązywało ich pobieranie.

Podanie o pracę 2022 - jak i kiedy napisać, co powinno zawieraćUmowa o dzieło a umowa zlecenie - jakie są najważniejsze różnice? Umowa o dzieło a umowa zlecenie - jakie są najważniejsze różnice?

Umowa o dzieło a zlecenie - którą wybrać?Umowa o dzieło czy zlecenie? Pracownik może zostać zatrudniony do wykonywania pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Każda forma wymaga dopasowania do charakteru pracy.

Umowa zlecenie skupia się na działaniu zleceniobiorcy, który wykonuje powtarzające się czynności. Wynagrodzenie musi uwzględniać gwarancję minimalnej stawki godzinowej. Zleceniobiorca nie posiada wyznaczonych godzin ani miejsca pracy, nie obejmuje również wskazówek wykonywania pracy oraz bieżących poleceń. W ramach umowy zlecenie odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe i zdrowotne - opłaca je zleceniodawca. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Umowa o pracę i umowa-zlecenie u jednego pracodawcyPracownik w ramach umowy o dzieło zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu materialnego albo niematerialnego.

Jeżeli podczas kontroli ZUS stwierdzi, że umowa nie spełnia warunków dzieła, zleceniodawca zobligowany będzie do uzupełnienia należności z tytułu składek.