Wspólnota mieszkaniowa. Na czym polega wspólnota mieszkaniowa?

kc
24 lutego 2024 

Na czym polega wspólnota mieszkaniowa? Właściciele mieszkań stają się członkami wspólnoty - opłacają czynsz, podejmują decyzje, realizują cele i zadania. Powstaje z mocy prawa z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w nieruchomości. Jakie są rodzaje wspólnot? Za co płaci wspólnota mieszkaniowa?Co to jest wspólnota mieszkaniowa?Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie wszystkich właścicieli lokali w danej nieruchomości, czyli budynku wielorodzinnego albo składającego się z co najmniej kilku lokali.

Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, ale działa jako pewnego rodzaju "przedsiębiorstwo" lub "spółka", do której przystępuje się automatycznie po zakupie mieszkania w danym budynku.

Główne cele wspólnoty mieszkaniowej to:

  • zarządzanie nieruchomością wspólną - obejmuje administrowanie częściami wspólnymi budynku np. klatka schodowa, elewacja, teren wokół budynku, dbanie o ich utrzymanie i bezpieczeństwo, a także prowadzenie bieżących napraw,
  • prowadzenie budżetu - obejmuje pobieranie opłat w formie czynszu, regulowanie należności, a także prowadzenie księgowości,
  • podejmowanie uchwał - wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwały w różnych sprawach dotyczących nieruchomości, np. remontu elewacji, wyboru zarządu, czy ustalania wysokości opłat. Uchwały są podejmowane na zebraniach właścicieli lokali lub w drodze głosowania.

Wspólnota mieszkaniowa jest ważną formą organizacji życia w budynku wielolokalowym. Pozwala na skuteczne zarządzanie nieruchomością wspólną i dbanie o jej dobro.

Jak zmienić zarządcę narzuconego przez dewelopera? Jak zmienić zarządcę narzuconego przez dewelopera?

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?Wspólnota mieszkaniowa powstaje automatycznie z mocy prawa w momencie ustanowienia odrębnej własności co najmniej jednego lokalu w nieruchomości.

Za co odpowiada zarząd wspólnoty mieszkaniowej?Zarząd jest organem wykonawczym wspólnoty i odpowiada za zarządzanie nieruchomością wspólną oraz realizację uchwał podjętych przez właścicieli lokali. Zarząd może być powoływany w różny sposób, np. przez właścicieli lokali na zebraniu albo może zostać powierzony firmie zewnętrznej.

Zebranie właścicieli lokali jest najwyższą władzą wspólnoty. Na zebraniach właściciele podejmują uchwały w najważniejszych sprawach dotyczących nieruchomości, np. remontu elewacji, wyboru zarządu, czy ustalania wysokości opłat.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej? Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej:

  1. prawa - członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają prawo do korzystania z części wspólnych nieruchomości, do udziału w zebraniach właścicieli lokali, do głosowania nad uchwałami, a także do wglądu w dokumentację wspólnoty.
  2. obowiązki - członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają obowiązek uiszczania opłat na fundusz remontowy i eksploatacyjny, a także ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Kiedy uchwała wspólnoty mieszkaniowej jest nieważna?Uchwała wspólnoty mieszkaniowej może być nieważna przy wykazaniu naruszenia zgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy, np. uchwała nakazuje właścicielom lokali ponoszenie kosztów remontu elewacji w nierównych częściach, uchwała zakazująca właścicielom lokali wynajmowania swoich lokali, uchwała ustanawiająca opłatę za korzystanie z części wspólnych nieruchomości, której wysokość jest rażąco wygórowana.

Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu. Powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

Najem instytucjonalny - co to? Czym się różni umowa najmu okazjonalnego od instytucjonalnego? Najem instytucjonalny - co to? Czym się różni umowa najmu okazjonalnego od instytucjonalnego?

Ile wynosi czynsz we wspólnocie mieszkaniowej?Wielkość miesięcznej opłaty zależy od wielu czynników i nie ma możliwości jednoznacznego określenia, ile wynosi czynsz za mieszkanie własnościowe. Przeciętnie czynsz za mieszkanie o powierzchni około 50 m kw. w dużym mieście wynosi od 500 do 750 zł. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile wynosi czynsz dla mieszkania w konkretnej lokalizacji skontaktuj się ze spółdzielnią albo wspólnotą. Organy prowadzą szczegółowe wyliczenia pozwalająca na dokładniejsze oszacowanie wielkości opłaty w danym roku.

O co pytać przy wynajmie mieszkania? O co pytać przy wynajmie mieszkania?

Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa - różniceWspólnota różni się od spółdzielni w kilku obszarach. Przede wszystkim wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a spółdzielnia mieszkaniowa musi zostać założona przez osoby fizyczne. Poza tym wspólnota nie posiada osobowości prawnej, natomiast spółdzielnia posiada. Trzecia różnica istotna różnica dotyczy wielkości - wspólnota jest zazwyczaj mniejsza i bardziej kameralna.
kc