Wyrejestrowanie z urzędu pracy. Jak wyrejestrować się z urzędu pracy?

Klaudia Cichocka
26 września 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Wyrejestrowanie z urzędu pracy odbywa się w kilku przypadkach. Przepisy dają określoną liczbę dni na zgłoszenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi np. zawarcie umowy czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Utrata statusu zwalnia z przywilejów dedykowanych osobom bezrobotnym. Jak wyrejestrować się z urzędu pracy? O czym warto pamiętać?
Przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulują warunki statusu bezrobotnego oraz korzyści płynące z rejestracji w urzędzie - dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłek oraz wsparcie pracowników w poszukiwaniu zajęcia. Osoba podejmująca nową pracę czy otwierająca działalność ma na wyrejestrowanie z urzędu pracy zaledwie kilka dni.Jak wyrejestrować się z urzędu pracy?Wyrejestrowanie z urzędu pracy wymaga przesłania dokumentów do jednostki, w której odbyła się rejestracja. Niezbędne jest ksero umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło albo inny dokument potwierdzający zmianę statusu, np. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy przygotować także wniosek o wyrejestrowanie z urzędu pracy.

Wyrejestrowanie z urzędu pracy odbywa się na kilka sposobów:

  • osobiście,
  • online,
  • listownie,
  • faksem lub e-mailem,
  • przez pośrednika.

Jak wyrejestrować się z urzędu pracy? W Gdańsku wniosek o wyrejestrowanie z urzędu pracy można złożyć osobiście albo poprzez praca.gov.pl. Złożenie wniosku online wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni również dopuszcza możliwość wyrejestrowania osobiście, elektronicznie (przesyłając skan wniosku o wyrejestrowanie mailem lub przez portal praca.gov.pl), ale również pocztą tradycyjną.

We wniosku o wyrejestrowanie z urzędu pracy znajduje się m.in. powód wyrejestrowania oraz data.

Praca biurowa. Na czym polega praca w administracji?Kiedy wyrejestrować się z urzędu pracy?Z urzędu pracy należy wyrejestrować się w związku z:

  • podjęciem zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
  • podjęciem zatrudnienia w ramach umowy zlecenie albo umowy o dzieło,
  • rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • zaistnieniem innych okoliczności.

Wyrejestrowanie z urzędu pracy można również wykonać dobrowolnie w każdym momencie. Jednym z powodów jest przyznanie emerytury czy zasiłku.

Ile czasu na wyrejestrowanie z urzędu pracy?Osoba bezrobotna ma 7 dni kalendarzowych na wyrejestrowanie z urzędu pracy. Jeżeli nie dopełni formalności musi liczyć się z karą grzywny.

Podanie o pracę 2022 - jak i kiedy napisać, co powinno zawieraćJak długo ważne jest ubezpieczenie po wyrejestrowaniu z urzędu pracy?Dostęp do ubezpieczenia to jeden z najważniejszych benefitów statusu bezrobotnego. Ubezpieczenie zdrowotne wygasa jednak wraz z wyrejestrowaniem.

Wyrejestrowanie z urzędu pracy i ponowna rejestracjaOsoba, która utraciła status bezrobotnego może ponownie zarejestrować się w urzędzie jeżeli spełnia określone prawnie warunki. Proces jest prostszy niż przy pierwszej rejestracji, ponieważ w urzędzie znajdują się już wszystkie dane. Wystarczy powiadomić o ewentualnych zmianach, np. przedstawić dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje czy najnowsze świadectwo pracy.

Wyrejestrowanie z urzędu pracy - utrata statusu bezrobotnegoOsoba może zostać wyrejestrowana z urzędu pracy i utracić status bezrobotnego w efekcie podjętych decyzji - wyrejestrowanie odbywa się na 120, 180, 270 dni a nawet 6 miesięcy. Okresy zależą m.in. od ilości odmów bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, odmów bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja czy zerwania szkolenia albo stażu. Wyrejestrowanie z urzędu pracy na 6 miesięcy odbywa się, gdy uczestnik biorący udział w programie przygotowania zawodowego dorosłych przerwał program, nie wziął udziału w egzaminie zawodowym, czeladniczym albo sprawdzającym.